Информација о просечној заради исплаћеној у децембру 2015. године, просечној заради исплаћеној у IV кварталу 2015. године и периоду јануар - децембар 2015. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 15 од 25. јануара 2016. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у децембру 2015. године износи 70.763 динара. Исплаћена зарада у децембру 2015. номинално је већа од исплаћене зараде у новембру 2015. за 16,2% и реално већа за 16,4%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у децембру 2015. године износи 51.485 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2015. године номинално је већа за 16,6% а реално већа за 16,8%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Децембар 2015

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

70.763

51.485

   

Просечна зарада исплаћена у децембру 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у децембру 2014. године, номинално је већа за 2,9%, а реално је већа за 1,4%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2015. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2014. године, номинално је већа за 3,0%, а реално већа за 1,5%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за децембар 2015. године од 70.763 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. фебруара 2016. године у износу од 353.815 динара (70.763 х 5).

   

У истом саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради која је исплаћена у IV кварталу 2015. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у IV кварталу 2015. године износи 64.139 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у IV кварталу 2015. године износи 46.585 динара.

   

С обзиром на то да у складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... , 68/14), најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, произилази да је износ најниже месечне основице која ће се примењивати у периоду од 1. фебруара 2016. године до 30. априла 2016. године 22.449 динара (64.139 x 35%).

   

Такође, у наведеном саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради исплаћеној у периоду јануар - децембар 2015. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у периоду јануар - децембар 2015. године износи 61.145 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у периоду јануар - децембар 2015. године износи 44.432 динара.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste