Наручилац нема обавезу да за набавку стручне литературе различитих издавача спроводи поступак јавне набавке

Ради правилне примене Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Управа за јавне набавке је 7. децембра 2016. године, у складу са овлашћењем из овог закона, (на свом званичном сајту), објавила два (нова) мишљења, односно одговоре на постављенa питањa обвезника примене овог закона.

   

С обзиром на то да једно од њих има посебну важност у садашњем моменту када бројни наручиоци, у смислу Закона о јавним набавкама, врше поступке јавних набавки стручне литературе за наредну 2017. годину у наставку преносимо само ово мишљење, а у „Рачуноводственој пракси" бр. 24/2016 објавићемо оба мишљења Управе за јавне набавке, као што то иначе чинимо.

   

Питање:

 

Да ли су наручиоци у обавези да за набавку стручне литературе/стручних часописа различитих издавача спроводе поступак јавне набавке у ситуацији када процењена вредност појединачних часописа на годишњем нивоу не прелази износ од 500.000 динара, а сваки од тих часописа издаје само један издавач који је истовремено и једини дистрибутер на тржишту?

 

Одговор:

 

Велики број наручилаца има потребу да у циљу обезбеђења едукације и информисаности својих запослених о питањима у вези са применом прописа из различитих области (нпр. буџет и финансије, радни односи, порези и др.) спроведе набавку више различитих стручних часописа, у штампаној или електронској форми. Ради се о часописима који се међусобно разликују чак и у ситуацији када је тематика којом се баве иста, јер је садржина часописа различита, различити су аутори тестова, па су самим тим и теме обрађене на различит начин. Сваки од тих појединачних стручних часописа/публикација издаје само један издавач, који је истовремено и једини диструбутер тих публикација, дакле једини понуђач на тржишту.

   

У досадашњој пракси запажено је да наручиоци за набавку стручне литературе/часописа спроводе преговарачке поступке без објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. став 1. тачка 2) ЗЈН, имајући у виду да се ради о набавци коју може да изврши само одређени понуђач, чак и у ситуацији када је вредност публикација које набављају од једног издавача/ далеко испод доњег лимита из члана 39. став 2. ЗЈН. 

   

Стога се поставило питање да ли је неопходно да наручилац спроведе поступак јавне набавке различитих стручних часописа у ситуацији када сваки од њих може да понуди само један понуђач, а при том вредност часописа појединачних издавача не прелази износ од 500.000 динара на годишњем нивоу. 

   

У вези са напред наведеним подсећамо да је чланом 39. став 2. ЗЈН прописано да на набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико ни процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, наручиоци нису у обавези да примењују одредбе овог закона. 

   

Истоврсна јавна набавка је чланом 64. став 4. ЗЈН дефинисана као набавка која има исту или сличну намену, при чему исти понуђачи у односу на природу делатности коју обављају могу да је испуне. 

   

Из начина на који је дефинисана истоврсна јавна набавка у ЗЈН, може се закључити да се стручни часописи различитих издавача не могу сматрати истоврсним добрима, па самим тим ни њихове набавке истоврсним набавкама, уколико сваки од тих стручних часописа на тржишту може да понуди само један понуђач.

   

Сходно напред наведеном, сматрамо да наручилац нема обавезу да за набавку стручне литературе различитих издавача спроводи поступак јавне набавке, под условом да је издавач предметне стручне литературе истовремено и једини који на тржишту може да је понуди и да је вредност појединачних стручних публикација/часописа нижа од износа од 500.000 динара на годишњем нивоу".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste