Измене прописа крајем године

По традицији, крајем године се врше измене значајних пореских прописа. Ускладу са тим очекују се ускоро измене Закона о ПДВ, којим ће се извршити одлагање обавеза подношења прегледа обрачуна ПДВ уз ПДВ пријаву на 1.1.2018. године, до ког је дошло захваљујући залагању Савеза рачуновођа и ревизора Србије, као и још неке измене, а најважнија од тих измена је у погледу одређивања места услуге, за коју се очекује да се примењује од априла 2017. године.

 

   

Биће извршене и измене Закона о пореском поступку и пореској администрацији, где се очекуједа највећа измена буде измештање органа за другостепено одлучивање по жалбама из Пореске управе.

 

Донети су и бројни правилници који су изузетно битни пореским обвезницима, и који су објављени у „Сл. гласнику РС", бр. 101/16 од 16.12.2016. године:

 

 • Правилник о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивањаизвршења те обавезе
 • Правилнико пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањемна приходе од самосталне делатности
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значајаза начин утврђивања пореза на добит правних лица
 • Правилник о изменама Правилника о садржају пореске пријавеза обрачун пореза на добит правних лица
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о условимаи начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, садржинии начину вођења евиденција, достављања податакаи подношења пореске пријаве
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о начинуи поступку обрачунавања и плаћања акцизена електричну енергију за крајњу потрошњу
 • Правилник о изменама Правилника о ближим условима, начинуи поступку за остваривање права на рефакцијуплаћене акцизе на деривате нафте и биотечности
  из члана 9. став 1. тач. 3), 4), 5), 6) и 7) Закона
  о акцизама, који се користе као енергетска горивау производњи електричне и топлотне енергијеили у ндустријске сврхе

     

О наведеним прописима и њиховим изменама, и начину на који ће се примењивати, опширније ће бити писано у наредним бројевима Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste