Обавеза овере нових картица здравственог осигурања

Крај је године, па се поставило питање да ли су послодавци у обавези да достављају захтеве за оверу нових картица здравственог осигурања (у наставку текста: КЗО). Према нашим сазнањима, у Републичком фонду за здравствено осигурање инсистирају на томе да послодавци доставе захтеве за оверу КЗО, иако за то нема правног основа. Наиме, прописима из области здравственог осигурања није прописана обавеза достављања захтева за оверу КЗО, али се на томе инсистира, с обзиром на то да још увек није успостављена повезаност надлежних државних органа и организација. Према томе, постојеће КЗО, оверене су до 31. децембра 2016. године, тако да послодавци морају поднети захтев за њихову поновну оверу (КЗО ће бити оверене до 30. јуна 2017. године).

  

Према информацијама из Републичког фонда за здравстевно осигурање, достављање захтева за оверу КЗО врши се на следећи начин:

   

1) послодавци, који редовно измирују своје обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање (тзв. „зелени"), треба да поднесу само захтев за оверу КЗО путем мејла надлежној филијали фонда, након чега ће добити повратни мејл у коме ће бити обавештени да је извршена овера КЗО за њихове запослене;

   

2) послодоваци, који нередовно измирују доприносе за обавезно социјално осигурање (тзв. „црвени"), морају директно на шалтер матичне филијале фонда да поднесу захтев за оверу КЗО и пратећу документацију којом доказују да су измирили своју обавезу по основу доприноса за обавезно социјално осигурање.

   

Уколико није сигуран којој групи послодавца припада, најбоље је да се обрати својој матичној филијали Републичког фонда за здравствено осигурање. Образац захтева за оверу КЗО можете преузети овде.

   

Ако је послодавац доставио захтев за издавање нове КЗО, али још увек није добио нове КЗО за своје запослене (због великог броја поднетих захтева питање је када ће их добити, уколико је касно поднет захтев), његови запослени настављају да користе „старе" здравствене књижице до истека овере, односно до уручивања нове КЗО. С обзиром на то да ће овера старих здравствених књижица истећи 31.12.2016. године, наведени запослени ће, од 1.1.2017. године, па све до добијања нове КЗО, приликом остваривања права на здравствену заштиту, користити Потврду ПЗК (у вези са овим смо писали у РП бр. 24/2016, страна 158), коју издаје матична филијала Републичког фонда за ПИО.


Образац захтева за оверу картица здравственог осигурања КЗО

АРХИВА ВЕСТИ

ereste