Омогућено достављање образаца СВИ-1 и СВИ-2 електронским путем Дирекцији за имовину РС - рок је 29. фебруар 2016. г.

На сајту Републичке дирекције за имовину Републике Србије, постављене су апликације за достављање података:

 

- Који су прописани Правилником о садржају извештаја о структури и вредности нефинансијске имовине републике србије ("Сл. гласник РС", бр. 65/2014) на обрасцима:

     - СВИ-1 Извештај о структури и вредности непокретне имовине у својини Републике Србије на дан 31.12.20__. године корисника ___ и

    - СВИ-2 Извештај о структури и вредности покретне имовине Републике Србије на дан 31.12.20__. године корисник ___

 

Ови обрасци се достављају, у року до 29. фебруар 2016. године, у писаној форми и електронским путем преко Wеб апликације Републичке дирекције за имовину Републике Србије (линк: http://www.rdi.gov.rs/registar-nepokretnosti.php)

 

- Који су прописани Уредбом о евиденцији непокретности у јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 70/2014, 19/2015 и 83/2015), на обрасцима:

   - НЕП-ЈС - Подаци о непокретности у јавној својини и кориснику, односно носиоцу права коришћења

   - ЗОС-ЈС - Подаци о стању непокретности у јавној својини по врстама и вредности

 

- Сходно одредбама чл. 16. и 17. ове уредбе прописано је да:

 

Корисници, односно носиоци права коришћења на непокретностима у јавној својини дужни су да ускладе своје програме аутоматске обраде података за вођење посебне евиденције непокретности у јавној својини са програмом из члана 15. ове уредбе најкасније до 28. фебруара 2016. године, са стањем на дан 31. децембра 2015. године, од којег датума започиње вођење јединствене евиденције непокретности у јавној својини, применом електронских средстава за достављање, обраду и складиштење података.

 

До стицања права јавне својине аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, у складу са законом, сви корисници односно носиоци права коришћења податке о евиденцији непокретности у државној својини достављају. Дирекцији у складу са Уредбом о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини ("Службени гласник РС", број 27/96).

 

Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини ("Службени гласник РС", број 27/96) престаје да важи 28. фебруара 2017. године.

   

За све информације о начину достављања образаца потребно је обратитии се Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије (www.rdi.gov.rs).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste