Примена новог Шифарника радних места од 1. марта са подацима за фебруар 2016. године

Иако је прелазним и завршним одредбама Закона о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС", бр. 68/15 и 79/15 - исправка; у наставку: Закон) прописано да ће Министарство државне управе и локалне самоуправе преузети послове вођења Регистра запослених у складу са одредбама овог закона (по истеку 12 месеци од дана ступања на снагу Закона) од 12. августа 2016. године, ипак је ово министарство на свом сајту http://www.mduls.gov.rs/ објавило информацију о ранијој примени новог Шифарника радних места за Регистар запослених.

 

Према наведеном саопштењу:

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе са задовољством обавештава јавност да је 12. фебруара 2016. године, Владе донела Уредбу о шифарнику радних места („Службени гласник РС", број 12/16), којом се утврђују шифре радних места на основу којих корисници јавних средстава уносе податке о радном месту на којем раде запослена, изабрана, именована и постављена лица у Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава.".

 

 

Уредба о шифарнику радних места је ступила на снагу 18. фебруара 2016. године, а примењује се од 01. марта 2016. године са подацима за фебруар 2016. године.

 

 

У оквиру наведеног саопштења, Министарство државне управе и локалне самоуправе је објавило:

 

- Упутство за примену Уредбе о шифарнику радних места,

- Прилог Упутству: Оријентациона табела са упоредним приказом радних места.

 

За све додатне информације и потребну подршку за примену Уредбе, контакт особа у Министарству државне управе и локалне самоуправе је Александра Бранковић и можете је контактирати на aleksandra.brankovic@mduls.gov.rs и 064/8135060.

  

Дакле, без обзира на ранија уверавања о одложеној примени, од 1. марта 2016. године у Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава, који се и даље води код Управе за трезор у Web апликацији, у колону 18. ШИФРА РАДНОГ МЕСТА/ЗАНИМАЊА у Обрасцу 1 - Подаци о запосленима на неодређено и одређено време, изабраним и постављеним лицима уноси се шифра радног места према најновијем шифарнику односно Уредби о Шифарнику радних места („Сл. гласник РС", број 12/16).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste