Усклађени модели конкурсне документације, за одређене поступке јавних набавки

На сајту Управе за јавне набавке (http://www.ujn.gov.rs/), 15. марта 2016. године објављено је саопштење којим Управа обавештава да је ажурирала моделе конкурсних документација за отворени поступак, рестриктивни поступак, квалификациони поступак и поступак јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 86/15).

 

Модели конкурсних документација се могу преузети на следећем линку:

 

http://www.ujn.gov.rs/ci/documents/models

   

На наведеном линку су објављени следећи модели:

 

- Модел конкурсне документације за отворени поступак,

- Модел конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности,

- Модел конкурсне документације за прву фазу рестриктивног поступка,

- Модел конкурсне документације за другу фазу рестриктивног поступка,

- Модел конкурсне документације за прву фазу квалификационог поступка,

- Модел конкурсне документације за другу фазу квалификационог поступка,

- Модел конкурсне документације за преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда,

- Модел конкурсне документације за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste