Информација о просечној заради исплаћеној у децембру 2016. године, просечној заради исплаћеној у IV кварталу 2016. године и периоду јануар – децембар 2016. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 15 од 25. јануара 2017. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у децембру 2016. године износи 73.641 динара. Исплаћена зарада у децембру 2016. номинално је већа од исплаћене зараде у новембру 2016. за 16,8% и реално већа за 16,9%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у децембру 2016. године износи 53.456 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2016. године номинално је већа за 16,8% а реално већа за 16,9%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

   

    Децембар 2016

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

73.641

53.456

   

Просечна зарада исплаћена у децембру 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у децембру 2015. године, номинално је већа за 4,1%, а реално је већа за 2,5%.

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2016. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2015. године, номинално је већа за 3,8%, а реално већа за 2,2%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за децембар 2016. године од 73.641 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. фебруара 2017. године у износу од 368.205 динара (73.641 х 5).

   

У истом саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради која је исплаћена у IV кварталу 2016. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у IV кварталу 2015. године износи 66.368 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у IV кварталу 2016. године износи 48.165 динара.

   

С обзиром на то да у складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... , 68/14), најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, произилази да је износ најниже месечне основице која ће се примењивати у периоду од 1. фебруара 2017. године до 30. априла 2017. године 23.229 динара (66.368 x 35%).

   

Такође, у наведеном саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради исплаћеној у периоду јануар - децембар 2016. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у периоду јануар - децембар 2016. године износи 63.474 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у периоду јануар - децембар 2016. године износи 46.097 динара.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste