Објављен је податак о неопорезивом износу зараде и други усклађени неопорезиви износи из Закона о порезу на доходак грађана

Одредбама члана 12а Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 112/15 - у даљем тексту: Закон), прописано је да се динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) усклађују годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

    
Усклађене динарске износе објављује Влада
 Републике Србије, а примењују се од првог дана наредног месеца, по објављивању тих износа.

  

Индекс потрошачких цена у 2016. години износи 1,6% ("Сл. гласник РС", бр. 2/17).

   

Према том податку Влада Републике Србије је утврдила усклађене динарске неопорезиве износе из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10) Закона (увећане за1,6%).


Усклађени неопорезиви износи су објављени у "Сл. гласнику РС" бр. 7/17 а примењују се од 1. фебруара 2017. године.

 

Усклађени неопорезиви износ зараде из чл. 15а став 2, 4 и 5. Закона је 11.790,00 динара, који се примењује на исплате почев од 1. фебруара 2017. године без обзира на месец за који се врши исплата

   

Остале неопорезиве износе из члана 9. став 1. тач. 9), 12) и 13), члана 18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5), 6) и 7), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 10)  Закона о порезу на доходак грађана, који се такође примењују од 1. фебруара 2017. године, објављујемо у наставку:

 

   

 

Врста накнаде / примања

Износ који се не опорезује
од 1. фебруара 2016.
до 31. јануара 2017.
(„Сл. гласник РС", бр. 5/16)

Износ који се не опорезује
од 1. фебруара 2017.
("Сл. гласник РС" бр. 7/17)

Накнаде по чл. 18. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада

до висине цене месечне  претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могу­ћност да се обезбеди месечна претпла­тна карта, а највише до 3.666,00 дин.

до висине цене месечне  претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могу­ћност да се обезбеди месечна претпла­тна карта, а највише до 3.725,00 дин.

2.

Дневница за службено путовање у земљи

до износа од 2.201,00 дин.

до износа од 2.236,00 дин.

3.

Накнада трошкова превоза сопственим возилом на службеном путу

до износа 30% цене једног литра бензина помноженог са бројем потрошених литара, а највише до 6.417 дин. месечно

до износа 30% цене једног литра бензина помноженог са бројем потрошених литара, а највише до 6.520 дин. месечно

4.

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице

до 36.665,00 дин.

до 37.252,00 дин.

5.

Јубиларна награда

18.331 дин. годишње

18.624 дин. годишње

6.

Поклони деци запослених старости до 15 година поводом Нове године или Божића

9.166 дин.  
годишње по једном детету

9.313 дин. годишње по једном детету

Примања остварена по чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Помоћ породици у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника

до 64.162,00 дин.

до 65.189,00 дин.

2.

Стипендије и кредити ученика и студената

до 11.000 дин. месечно

до 11.176 дин. месечно

3.

Хранарина спортистима аматерима

до 9.166,00 дин. месечно

до 9.313,00 дин. месечно

Износ из члана 146. Закона о порезу на доходак грађана и члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

1.

Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене, и премија пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене (усклађени износ се искључује из основице за порез и из основице за доприносе)

5.501

5.589

Износ из члана 21а Закона о порезу на доходак грађана

1.

Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог, и премија за пензијски допринос у добровољни пензијски фонд коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог (усклађени износ се искључује из основице за порез)

5.501

5.589

Износ из члана 83. став 4. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Појединачно остварен добитак
од игара на срећу

11.165

11.344

Износ из члана 85. ст. 1. тач. 10) Закона о порезу на доходак грађана

1.

Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

12.180

12.375


АРХИВА ВЕСТИ

ereste