Износ најниже месечне основице доприноса од 1. новембра 2017.

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 100 од 25. октобра 2017. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у септембру 2017. године износи 66.438 динара. Исплаћена зарада у септембру 2017. године номинално је већа од исплаћене зараде у августу 2017. године за 2,1% и реално већа за 2,0%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у септембру 2017. године износи 48.212 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу 2017. године номинално је већа за 2,1% а реално већа за 2,0%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

   

    Септембар 2017

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

66.438

48.212

    

Просечна зарада исплаћена у септембру 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у септембру 2016. године, номинално је већа за 3,6%, а реално је већа за 0,4%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру 2016. године, номинално је већа за 3,6%, а реално већа за 0,4%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за септембар 2017. године од 66.438 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. новембра 2017. године у износу од 332.190 динара (66.438 х 5).

 

У истом саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради која је исплаћена у III кварталу 2017. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у III кварталу 2017. године износи 65.927 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у III кварталу 2017. године износи 47.844 динара.

 

С обзиром на то да у складу са чланом 37. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... , 112/15), најнижу месечну основицу чини износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу за који су објављени подаци Републичког завода за статистику, а примењује се од првог у наредном месецу по објављивању тог износа, произилази да је износ најниже месечне основице која ће се примењивати у периоду од 1. новембра 2017. године до 31. јануара 2018. године 23.074 динара (65.927 x 35%).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste