Измењен је ППДГ-1С и ПБ-2

У "Сл. гласнику РС" бр. 7/17, објављен је:

 

1) Правилник о изменама Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности, којим је промењен порески биланс ПБ-2, у смислу усклађивања са изменама Закона о порезу на добит правних лица које се примењују на утврђивање опорезиве добити за 2016. годину (прописане су нове позиције, тако да је опорезива добит сада на редном броју 51, уместо 47, а пореска основица на редном броју 61, уместо на 57 ПБ-2); и

 

2) Правилник о изменама и допунама Правилнила о пореској пријави за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности, којим су извршене измене у пореској пријави ППДГ-1С, које се односе на усклађивање са изменама пореског биланса ПБ-2 и прописивање да се подаци у ову пореску пријаву уносе у динарима без децимала.

   
Оба правилника се примењују од 1. фебруара 2017. године, а о њима ћемо детаљније писати у РП бр. 6/2017.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste