Проблеми око "неблаговременог" достављањa ППДГ-1С

У току данашњег дана, појавили су се проблеми око подношења пореске пријаве ППДГ-1С, јер се исте одбијају као "неблаговремено" поднете. У вези са тим, указујемо на одредбе члана 93. став 1. Закона о порезу на доходак грађана, којима је прописано да је предузетник, који води пословне књиге, у обавези да поднесе пореску пријаву и порески биланс надлежном пореском органу, најкасније до 15. марта године која следи години за коју се утврђује порез. Дакле, у складу са пореским правилом, крајњи рок за достављање пореске пријаве за предузетнике, је до истека 15. марта 2017.

Међутим, проблем је што је достављање ППДГ-1С  на дан 15. март 2017. било онемогућено, односно пореска пријава није била прихваћена. Проблем је био техничке природе и ове пријаве би требало да буду прихваћене и прокњижене од стране Пореске управе, и то све пореске пријаве поднете до 24:00 часа на данашњи дан (15. март 2017).

Према информацијама из ИТ сектора Пореске управе, у току је отклањање тих проблема, тако да треба наставити са достављањем пореске пријаве до 24:00 часа 15. март 2017. Пријаве, које буду достављене после овог рока, сматраће се неблаговремено поднетим и оне се подносе са ознаком 03 (ред. бр. 1.1. Врста пријаве).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste