Обавештење Пореске управе за паушалце о начину плаћања обавеза

Пореска управа је 27. марта 2017. године на свом сајту http://www.purs.gov.rs/ у делу „Новости" објавила „Обавештење за обвезнике који порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћају на паушално утврђени приход" које преносимо у целости:

 

Обавезе које су утврђене решењима за 2015. и 2016. годину, као и коначне обавезе за 2017. годину, обвезници уплаћују са позивом на број одобрења у чијој је структури ПИБ, док обвезници који су самосталну делатност регистровали у току 2017. године све обавезе уплаћују према БОП-у. Приликом уплате пореских обавеза, сви порески обвезници треба да поступе у складу са наведеним, како би исте биле правилно извршене, што ће и у самим пореским решењима бити исказано.

 

Наиме, обвезницима који континуирано обављају делатност, аконтације у 2017. години, закључно са аконтацијом за децембар 2017. године, која доспева 15. јануара 2018. године, уплаћују са позивом на број одобрења у чијој је структури ПИБ. Почев од привремене аконтације за јануар 2018. године која доспева 15. фебруара 2018. године, обвезници уплаћују са позивом на број одобрења у чијој је структури БОП (број одобрења плаћања) који се аутоматски генерише и важи за конкретну годину и чија је структура приказана у самом решењу.

 

Обвезници који су самосталну делатност регистровали у току 2017. године, уплате пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на паушално утврђени приход, врше према БОП-у, почев од утврђених аконтација за 2017. годину, осим  што ће закључно са аконтацијом за децембар 2017. године, која доспева 15. јануара 2018. године, бити генерисан БОП различит од БОП 1, који ће користити за уплату привремених аконтација у 2018. години, почев од привремене аконтације за јануар 2018. године, која доспева 15. фебруара 2018. године.".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste