Усклађени неопорезиви износи пореза на доходак грађана који се примењују од 1. фебруара 2018.

Одредбама члана 12а Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 113/17 - у даљем тексту: Закон), прописано је да се динарски износи из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30) члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана 18. став 1. тач. 1), 2), 5), 7), 8 и 9), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) усклађују годишњим индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

    
Усклађене динарске износе објављује Влада Републике Србије, а примењују се од првог дана наредног месеца, по објављивању тих износа.

   

Индекс потрошачких цена у 2017. години износи 3,0% ("Сл. гласник РС", бр. 3/18).

   

Према том податку Влада Републике Србије је утврдила усклађене динарске неопорезиве износе из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 18. став 1. тач. 1), 2) , 5), 7), 8 и 9), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона (увећане за 3,0%).


Усклађени неопорезиви износи су објављени у "Сл. гласнику РС" бр. 7/18 а примењују се од 1. фебруара 2018. године.

  

Неопорезиве износе из члана 9. став 1. тач. 9), 12), 13), 29) и 30), члана 18. став 1. тач. 1), 2) , 5), 7), 8 и 9), члана 21а став 2, члана 83. став 4. тачка 1) и члана 85. став 1. тачка 11) Закона о порезу на доходак грађана, који се примењују од 1. фебруара 2018. године, објављујемо у наставку:

  

    

 

Врста накнаде / примања

Износ који се не опорезује
од 1. фебруара 2017.
до 31. јануара 2018.
("Сл. гласник РС",
бр. 7/17)

Износ који се не опорезује
од 1. фебруара 2018.
(„Сл. гласник РС",
бр. 7/18)

Накнаде по чл. 18. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада

до висине цене месечне претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могу­ћност да се обезбеди месечна претпла­тна карта, а највише до 3.725,00 дин.

до висине цене месечне  претплатне карте, односно до висине стварних трошкова превоза ако не постоји могу­ћност да се обезбеди месечна претпла­тна карта, а највише до 3.837,00 дин.

2.

Дневница за службено путовање у земљи

до износа
од 2.236,00 дин.

до износа
од 2.303,00 дин.

3.

Накнада трошкова превоза сопственим возилом на службеном путу

до износа 30% цене једног литра бензина помноженог са бројем потрошених литара, а највише до 6.520 дин. месечно

до износа 30% цене по основној јединици мере погонског горива помноженог са бројем јединица мере погонског горива које је потрошено, а највише до 6.716 дин. месечно

4.

Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове породице

до 37.252,00 дин.

до 38.370,00 дин.

5.

Јубиларна награда

18.624 дин. годишње

19.183 дин. годишње

6.

Поклони деци запослених старости до 15 година поводом Нове године или Божића

9.313 дин. годишње по једном детету

9.592 дин. годишње по једном детету

Примања остварена по чл. 9. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Помоћ породици у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника

до 65.189,00 дин.

до 67.145,00 дин.

2.

Стипендије и кредити ученика и студената

до 11.176 дин. месечно

до 11.511 дин. месечно

3.

Хранарина спортистима аматерима

до 9.313,00 месечно

до 9.592,00 месечно

4.

Накнада за рад чланова избoрних комисија и накнада за рад на попису становништва

5.000 дин.

5.150 дин

5.

Новчана помоћ физичким лицима која нису запослена код даваоца

-

12.746 дин.

Износ из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

1.

Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене, и премија пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд који послодавац на терет сопствених средстава плаћа за запослене (усклађени износ се искључује из основице за порез и из основице за доприносе)

5.589

5.757

Износ из члана 21а Закона о порезу на доходак грађана

1.

Премија за добровољно здравствено осигурање коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог, и премија за пензијски допринос у добровољни пензијски фонд коју послодавац обуставља и плаћа из зараде запосленог (усклађени износ се искључује из основице за порез)

5.589

5.757

Износ из члана 83. став 4. Закона о порезу на доходак грађана

1.

Појединачно остварен добитак
од игара на срећу

11.344

11.684

Износ из члана 85. ст. 1. тач. 10) Закона о порезу на доходак грађана

1.

Награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца

12.375

12.746


АРХИВА ВЕСТИ

ereste