Усвојене измене Закона о привредним друштвима, Закона о стечају и сет финансијских закона

У дану за гласање (петак, 8. јун 2018. године) Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2018. години, усвојен је сет нових финансијских закона, као и измене и допуне постојећих закона и исти су објављени у „Службеном гласнику РС" број 44 од 8. јуна 2018. године:

  

- Закон о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину, који ступа на снагу ступа на снагу 16. јуна 2018. године, а примењује се после истека три месеца од дана ступања на снагу, осим одредбе члана 2. тачка 4) подтачка (9) овог закона, која се примењује од дана приступања Републике Србије Европској унији;

   

- Закон о финансијском обезбеђењу, који ступа на снагу 16. јуна 2018. године, а примењује се од 1. јануара 2019. године;

   

- Закон о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица, који ступа на снагу 16. јуна 2018. године, а примењује се истеком шест месеци од дана ступања на снагу, осим члана 9. овог закона, који се примењује истеком два месеца од дана ступања на снагу овог закона;

   

- Закон о изменама и допунама Закона о платним услугама, који ступа на снагу 16. јуна 2018. године а примењује се истеком девет месеци од дана ступања на снагу, осим одредаба чл. 28. до 30. овог закона, које се примењују од дана приступања Републике Србије Европској унији;

   

- Закон о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије, који је ступио на снагу 9. јуна 2018. године, а члан 1. овог закона примењује се од 1. јануара 2019. године;

   

- Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, који је ступио на снагу 9. јуна 2018. године, осим: 

 1. одредаба чл. 1. до 26, чл. 28. до 78, чл. 81. до 118, чл. 121. до 128, чл. 130. до 149, чл. 152. до 158. и члана 160. овог закона, које се примењују од 1. октобра 2018. године;

 2. одредаба чл. 129, 150. и 151. овог закона, које се примењују од 1. јануара 2022. године;

  

- Закон о изменама и допунама Закона о стечају, који ступа на снагу 16. јуна 2018. године, а примењује се од 1. јануара 2019. године.

   

У наредном броју Рачуноводствене праксе писаћемо о најважнијим одредбама наведених закона.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste