Данас (31. јануар 2019.) истиче рок за евидентирање стварних власника за субјекте основане до 31. децембра 2018. године

Одредбама чл. 17. став 2. Закона о Централној евиденцији стварних власника („Сл. гласник РС", број 41/18), прописано је да је овлашћено лице дужно је да најкасније до 31. јануара 2019. године евидентира податке о стварном власнику у Централну евиденцију стварних власника за Регистрованог субјекта основаног до 31. децембра 2018. године.

   

Дакле, сви обвезници евидентирања података о стварним власницима:   

- сва привредна друштва, осим јавних акционарских друштава,

- друштва у ликвидацији,

- задруге,

- огранци страних привредних друштава,

- пословна удружења,

- удружења и савези удружења,

- фондације и задужбине,

- установе,

- страна представништва привредних друштава, удружења, задужбина и фондација,

   

основани до 31. децембра 2018. године, могу још данас (31. јануара 2019.) да изврше своју обавезу евидентирања стварних власника, а након овог рока могу евидентирати само промене података у року од 15 дана (члан 7. став. 3. Закона)

   

За неиспуњење обавезе евидентирања стварних власника, одредбама чл. 13. и 14. Закона прописане су казнене одредбе: кривично дело - казна затвора, прекршај - новчана казна.

   

Напомињемо, за Регистроване субјекте основане до 31. децембра 2018. године НЕМА продужења рока за евидентирање стварних власника.

 

"Ипак, регистрованим субјектима који су приступили информационом систему АПР-а и унели своје податке о стварним власницима, а нису завршили целу процедуру потписивањем електронским сертификатом, АПР ће омогућити да окончају поступак евидентирања."

   

Међутим, евидентирање стварних власника наставиће се и после 31. јануара 2019. године као трајна законска обавеза о чему је данас АПР на својој интернет страници објавио вест следеће садржине:

   

Одредбом  члана 17. став 2. Закона о Централној евиденцији стварних власника прописана је обавеза регистрованих субјеката, основаних до 31.децембра 2018.године, да евидентирају податке о стварним власницима у Централну евиденцију стварних власника најкасније до 31.јануара 2019. године.

   

Ови субјекти, као и субјекти основани после 31.децембра 2018.године, на основу члана 6. и 7. став 3. Закона, имају обавезу да у року од 15 дана од дана оснивања или промене власничке структуре, чланова органа и друге промене на основу којих се може ценити испуњеност услова за стицање својства стварног власника регистрованог субјекта, евидентирају настале промене.

   

Последице неиспуњења обавезе евидентирања прописане су чланом 13. и 14. Закона о централној евиденцији.

   

Према одредби члана 13. Закона, ко у намери да прикрије стварног власника регистрованог субјекта, у Централну евиденцију не упише податке о стварном власнику регистрованог субјекта, упише неистинит податак о стварном власнику регистрованог субјекта као истинит, промени или избрише истинит податак о стварном власнику регистрованог субјекта, казниће се казном затвора од три месеца до пет година.

   

Као радња прекршаја, чланом 14. прописано је неевидентирање података о стварном власнику року од 15 дана од дана оснивања или промене власничке структуре, чланова органа регистрованог субјекта и друге промене на основу којих се може ценити испуњеност услова за стицање својства стварног власника регистрованог субјекта и непоседовање и нечување одговарајућих, тачних и ажурних података и документа на основу којих је евидентиран стварни власник регистрованог субјекта.

    

За наведени прекршај  казниће се регистровани субјекат- правно лице новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара."


АРХИВА ВЕСТИ

ereste