Рок за подношење пореске пријаве ППДГ-1С – 15. март 2019. године

Према Пореском календару за март 2019. године објављеном на интернет страници Пореске управе (http://www.poreskauprava.gov.rs/), рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса којим се утврђује пореска обавеза за 2018. годину  за предузетнике и обвезнике пореза на приходе од пољопривреде и шумарства који воде пословне књиге је 15. март 2019. године.

   

Пријава се подноси на Обрасцу ППДГ-1С - Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање самоопорезивањем на приходе од самосталне делатности. Уз пореску пријаву подноси се и Образац ПБ 2 - Порески биланс обвезника пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности и пратећи обрасци уз порески биланс.

   

Напомињемо да је рок за подношење пореске пријаве за 2018. годину стари - непромењен јер се измене и допуне Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС" број 113/17) које се односе на одредбу чл. 93. ст. 1. (по којој је прописан нови рок 15. април) примењују почев за утврђивање пореза за 2019. годину.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste