Данас почиње да се примењује нови Закон о здравственом осигурању

У „Сл. гласнику РС", бр. 25/19, објављен је нови Закон о здравственом осигурању (у наставку текста: Нови закон), који ступа на снагу данас, 11. априла 2019. године. Даном ступања на снагу овог закона, престао је да важи Закон о здравственом осигурању („Сл. гласник РС", бр. 107/05, ... и 10/16, у наставку текста: Стари закон).

   

Прописи за спровођење Новог закона биће донети у року од 12 месеци од дана ступања на снагу Новог закона, ако Новим законом није друкчије одређено. До доношења тих прописа, примењиваће се прописи који су важили до дана ступања на снагу Новог закона, ако нису у супротности са Новим законом.

   

Дакле, до доношења новог подзаконског акта о начину остваривања права из здравственог осигурања, примењиваће се постојећи, односно Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственопг осигурања («Сл. гласник РС», бр. 10/10, ... и 108/17), уколико није у супротности са Новим законом.

   

Прелазним и завршним одредбама члана 266. Новог закона, прописано је да осигурана лица која на дан ступања на снагу овог закона користе права из обавезног здравственог осигурања, настављају да користе та права по одредбама закона који је важио до дана ступања на снагу овог закона. Поступци започети до дана ступања на снагу овог закона, спровешће се по одредбама закона по коме су започети.

   

Према нашем мишљењу, ове одредбе треба тумачити на следећи начин. Сви осигураници, који се на дан 11. априла 2019. године налазе на боловању (боловање започето пре овог датума), остварују право на накнаду зараде према одредбама Старог закона, који је био у примени до 10. априла 2019. године. Такође, сви осигураници који су отворили боловање закључно са 10. априлом 2019. године, остварују право на накнаду зараде по Старом закону. Осигураници који отворе боловање од 11. априла 2019. године, остварују право на накнаду зараде у складу са Новим законом.

   

Ово разграничење је битно, јер је Новим законом прописан другачији начин утврђивања основице за обрачун накнаде зараде за боловање преко 30 дана, које пада на терет средстава Републичког фонда за здарвствено осигурање (уместо 3 месеца, узима се просечна зарада у претходних 12 месеци, а у основ за обрачун накнаде зараде, поред основне зараде, улази и део зараде по основу радног учинка и увећана зарада по свим основама). Управо због ових новина, очекује се Инструкција Министарства здравља, у којој ће бити дата ближа упутства о начину обрачуна и исплате накнаде зараде на терет средстава Републичког фонда за здарвствено осигурање, у складу са Новим законом.

   

У вези са обрачуном накнаде зараде према Новом закону, биће објављен текст у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste