Послодавци немају обавезу достављања Обрасца М-4 за 2018. годину

Изменама и допунама Закона о пензијском и инавлидском осигурању („Сл. гласник РС", бр. 73/18), почев од 1. јануара 2019. године, укинута је обавеза достављања пријаве података за матичну евиденцију (обрасци М-4, М-4К, М-УН, М-УНК и др.), о чему смо писали у РП бр. 21-22/18, страна 115. Прелазним и завршним одредбама овог закона, прописано је да ће Фонд за ПИО по службеној дужности сачинити пријаве података за утврђивање стажа осигурања, зараде, накнаде зарада, односно основице осигурања, уговорене накнаде и висине уплаћеног доприноса за период до 31. децембра 2018. године, ако их послодавац није доставио.

   

Имајући у виду ове одредбе, у претходном периоду, наша је препорука била да послодавци, уколико су у могућности, доставе Образац М-4 за 2018. годину, иако законски немају ту обавезу. Међутим, достављање Обрасца М-4 за 2018. годину у електронском облику није омогућено, тако да остаје опција достављања овог обрасца у папирном облику, уколико надлежна филијала Републичког фонда за ПИО прихвати тај образац (већина филијала не прихвата, осим у случају одласка запосленог у пензију).

   

Почев од 1. јануара 2019. године, Републички фонд за ПИО ће формирати пријаву података за матичну евиденцију на основу података из пореске пријаве ППП ПД, које ће добити од Централног регистра обавезног социјалног осигурања. У складу са тим, почев од 1. јануара 2019. године, приликом исплате зарада, накнада зарада и уговорених накнада за рад ван радног односа, код којих се плаћа допринос за ПИО по стопи 26%, послодавци би требали да користе шифре прихода прописане Правилником о пореској пријави за порез по одбитку („Сл. гласник РС", бр. 74/13, ... и 104/18) за одговарајућу врсту прихода, као и да избегавају коришћење шифри прихода 199 и 999, јер је неизвесно да ли ће Фонд за ПИО преузимати податке о плаћеном доприносу за ПИО са ових шифри прихода.

   

Ову информацију, у вези укидања обавезе достављања Обрасца М-4, објавили смо у РП бр. 8/19, страна 130, али је понављамо због великог броја питања наших претплатника.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste