Јавни позив за доделу субвенција туристичким агенцијама

На седници Владе Републике Србије одржаној 19. новембра 2020. године усвојен је  „Програм распореда и коришћења субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2" за који је Влада Републике Србије одобрила 150 милиона динара.

   

У складу са донетим Програмом, Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

   

На интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација, https://mtt.gov.rs/vesti/javni-poziv-za-dodelu-subvencija-covid19/ објављени су јавни позив за доделу субвенција и образац захтева за коришћење субвенција, који се могу преузети путем следећих линкова:

- Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција организатора туристичких путовања због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID 19 - https://mtt.gov.rs/download/javnipoziv1.docx

- Образац захтева - https://mtt.gov.rs/download/Obrazaczahteva.doc

   

Рок за подношење захтева за доделу субвенција, у складу са јавним позивом, је 4. децембар 2020. године.

   

У наставку преносимо интегрални текст јавног позива за доделу субвенција за подршку раду туристичких агенција:

 

 „Средства утврђена овим програмом додељују се бесповратно, као de minimis државна помоћ.

   

Исплату субвенција вршиће министарство надлежно за послове туризма (у даљем тексту: Министарство).        

 

Субвенције се додељују Туристичким агенцијама на име покрића трошкова у вези обезбеђења гаранције путовања. Исплата субвенција ће се вршити у зависности од категорије леценце и то на следећи начин:

1) лиценца категорије А 10, максимално до 2.250 евра;

2) лиценца категорије А 15, максимално до 2.500 евра;

3) лиценца категорије А 20, максимално до 3.000 евра;

4) лиценца категорије А 25, максимално до 3.500 евра;

5) лиценца категорије А 35, максимално до 4.000 евра;

6) лиценца категорије А 40, максимално до 5.000 евра.

 

Исплата субвенција ће се вршити у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена.

   

Одобрена средства субвенција уплаћиваће се  корисницима на посебне наменске динарске рачуне отворене код Министарства финансија - Управе за трезoр.

   

Право на коришћење бесповратних средстава имају привредна друштва, друга правна лица или предузетници, регистрована у одговарајућем регистру и која поседују  лиценцу организатора путовања (у даљем тексту: лиценца).

   

Да би Туристичка агенција остварила право на субвенцију, потребно је да испуњава следеће услове:

1) да је регистрована у одговарајућем регистру;

2) да поседује лиценцу;

3) да је обезбедила гаранцију путовања;

4) да над Туристичком агенцијом није покренут стечајни поступак;

5) да се над Туристичком агенцијом не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације или да на снази нису мере из унапред припремљеног плана реорганизације (УППР);

6) да се над Туристичком агенцијом не спроводи план реорганизације или да на снази нису мере из плана реорганизације, финансијско реструктурирање или поступак ликвидације.

 

Образац захтева за коришћење средстава се може преузети са званичне интернет презентације Министарства http://www.mtt.gov.rs/.

   

Захтеви за коришћење субвенција подносе се Министарству на адресу: Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд. Подносици  захтева, поред наведеног, ради евидентирања, достављају скениран попуњен и потписан образац захтева на следећу e-mail адресу: ivana.avramov@mtt.gov.rs

   

Право на подношење захтева има привредно друштво, друго правно лице или предузетник који поседује леценцу или је у 2020. години поседовао лиценцу, а који је Агенцији за привредене регистре поднео захтев за издавање нове лиценце.

   

Рок за подношење захтева је 4. децембра 2020. године. 

   

По објављивању списка корисника којима се одобравају субвенције, потребно је да наведени корисници отворе наменске рачуне у Управи за трезор у својим филијалама.

   

Списак свих рачуна, отворених за ове намене, Управа за трезор ће доставити Министарству, које ће извршити уплату одобрених субвенција.

   

Поред уредно попуњеног захтева за доделу субвенција, подносиоци захтева прилажу и  следеће доказе:

1. Потврда о трошковима премије осигурања, и фотокопија уговора о осигурању, или,

2. Потврда о висини накнаде за издавање банкарске гаранције и фотокопија уговора о издавању банкарске гаранције, или,

3. Потврда о трошковима осигурања коју издаје уговарач осигурања и фотокопија уговора са уговарачем осигурања.

 

Неблаговремени и непотпуни захтеви неће бити узети у разматрање.

   

Ради утврђивања предлога о стављању на располагање субвенција,  министар надлежан за послове туризма решењем образује Комисију са задатком утврђивања предлога о стављању на располагање субвенција корисницима који испуњавају прописане услове

   

Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефоне: 011/ 3122867 и 011/3139687.".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste