НБС донела нове мере за олакшану отплату кредита

У циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19, омогућавањем олакшица дужницима/примаоцима лизинга у отплати обавеза, Народна банка Србије (НБС) је донела следеће одлуке, којима се прописују мере и активности које је банка/давалац лизинга дужна да примењује:

   

- Одлуку о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19;

- Одлуку о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије COVID-19,

 

које су објављене 14. децембра 2020. године у „Сл. гласнику РС" број 150, а ступиле су на снагу данас (15. децембра 2020. године).

   

Према саопштењу са сајта НБС (www.nbs.rs), Народна банка Србије је утврдила да постоји простор за предузимање додатних мера које имају за циљ олакшано измиривање обавеза дужника који се суочавају с тешкоћама услед пандемије COVID-19 и одговорно управљање кредитним ризиком банака и давалаца финансијског лизинга у тренутним околностима.

   

Народна банка Србије овим одлукама прописује мере и активности које су банке и даваоци финансијског лизинга дужни да примене ради адекватног управљања кредитним ризиком, што подразумева благовремено препознавање потенцијалних потешкоћа код дужника и предузимање одговарајућих корака.

   

Управо из тог разлога, НБС је прописала обавезу банкама/даваоцима лизинга да дужнику (физичком лицу, пољопривреднику, предузетнику и привредном друштву), који услед околности изазваних пандемијом COVID-19 није у могућности да измирује своје обавезе према банци или даваоцу финансијског лизинга, односно који може имати тешкоће у измиривању тих обавеза, на његов захтев, одобри олакшицу у отплати обавеза.

   

НБС је утврдила да потребу за олакшицама имају посебно:

- незапослена лица,

- дужници чији су просечни нето месечни приходи у последња три месеца испод просека зарада у Републици Србији, као и

- дужници с просечним нето месечним приходима у последња три месеца до 120.000 динара, а чији је нето месечни приход мањи за 10% или више у односу на приход пре 15. марта 2020. и чији је степен кредитне задужености, односно оптерећеност месечних примања кредитним и другим обавезама изнад 40% тих прихода.

   

За пољопривреднике, предузетнике и привредна друштва прописано је да је олакшице у отплати обавеза потребно понудити нарочито дужницима:

- који су у 2020. години имали пад пословних прихода, односно промета од најмање 15% у односу на 2019. годину, или

- је дошло до прекида пословања дужника у непрекидном трајању од најмање 30 дана услед пандемије COVID-19,

- који су у доцњи дужој од 30 дана у материјално знатном износу по основу било које обавезе на које се одлука примењује.

 

Осим наведеног, дата је могућност банкама и даваоцима финансијског лизинга да на образложен захтев дужника, уколико услед других чињеница и околности оцене да је дошло до погоршања финансијског положаја и немогућности измиривања обавеза дужника, одобре олакшице дужнику.

   

Олакшице, које су предвиђене одлукама, односе се на репрограм и рефинансирање кредита и обавеза из финансијског лизинга, уз одобравање грејс-периода од шест месеци и одговарајућег продужења рока отплате, тако да месечне обавезе дужника не буду веће од оних из плана отплате пре одобравања олакшица. Током грејс-периода банка обрачунава камату, при чему се дужник, у самом захтеву, опредељује да ли ће плаћати камату током трајања грејс-периода или након његовог истека.

   

Други кредитни производи ‒ кредитна картица и дозвољено прекорачење рачуна - могу бити обухваћени олакшицама у складу са овом одлуком, на начин да се одобри кредит за рефинансирање обавеза по основу тих производа, уз грејс-период од шест месеци и уговорену месечну отплату, при чему се период отплате продужава на начин да месечне обавезе не буду веће од месечних обавеза које би дужник иначе плаћао по том производу.

   

У складу са одлукама, банке и даваоци финансијског лизинга ће најкасније до 22. децембра 2020. на својој интернет презентацији и у својим пословницама објавити обавештење којим ће се дужници информисати о могућностима подношења захтева за добијање олакшица, као и о условима који у том смислу треба дужник да испуњава.

   
 

Дужници који испуњавају прописане услове могу поднети банци односно даваоцу финансијског лизинга захтев за добијање олакшица електронским путем или поштом, као и у пословним просторијама, до 30. априла 2021. године.

   

 

Банка односно давалац финансијског лизинга дужни су да о захтеву дужника одлуче и о тој одлуци обавесте дужника у року од 30 дана од дана пријема захтева.

 

Банке односно даваоци финансијског лизинга не могу наплатити накнаду за предузете мере и активности у складу са одлукама, као ни трошкове које могу имати у вези с тим мерама и активностима, укључујући и трошкове за обраду захтева клијента, осим трошкова неопходних за одобравање потраживања, а које не утврђује банка односно давалац финансијског лизинга (нпр. кредитни биро или катастар непокретности).

 

Дужници имају могућност да већ ступањем на снагу ових одлука, без обзира на обавештење банака односно давалаца финансијског лизинга, поднесу захтев за добијање наведених олакшица.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste