Oбјављен износ најниже и највише месечне основице доприоноса

У „Сл. гласнику РС" број 154 дана 23. децембра 2020. године објављени су следећи подаци:

- Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање;
- Износ најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2021. годину;
- Износ највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање;
- Износ највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2021. годину.

 

Узимајући у обзир да се износи најниже и највише основице примењују од првог дана наредног месеца по објављивању тог износа у „Службеном гласнику Републике Србије" произилази да се основице примењују почев од 1. јануара 2021. године.

   

Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 28.402 динара и примењиваће се од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године.

 

Најнижа месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање за самосталне уметнике, свештенике, верске службенике и пољопривреднике, за 2021. годину износи 28.402 динара.

 

Највиша месечна основица на коју се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање износи 405.750 динара и примењиваће се од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године.

 

Највиша годишња основица доприноса за обавезно социјално осигурање за 2021. годину износи 4.869.000 динара.


 

            У Рачуноводственој пракси број 24/2020 на стр. 154 објавили смо податак да ће најнижа месечна основица доприноса у 2021. години износити 28.403 динара јер још увек податак није био објављен у „Сл. гласнику РС". Наведени податак смо добили као износ од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене, односно остварене у периоду за претходних 12 месеци почев од месеца септембра у текућој години, за који период су објављени подаци републичког органа надлежног за послове статистике, што конкретно износи 28.402,50 динара.

Подаци о месечним основицама објављеним у „Службеном гласнику РС" број 154 од 23. децембра 2020. године:

  

најнижа месечна основица доприноса - 28.402 динара,
 

– највиша месечна основица доприноса - 405.750 динара,

примењиваће се за обрачун и плаћање доприноса почев од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2021. године без обзира на месец за који се врши обрачун зараде/плате.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste