Померање предстојећих рокова за подношење финансијских извештаја за 2019. годину корисника буџетских средстава

Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, донела Уредбу о померању рокова за подношење годишњих финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Сл. гласник РС", бр. 47/20), која је ступила на снагу 28. марта 2020. године (даном објављивања).

  

1. Разлог за доношење Уредбе и којим корисницима се померају рокови

 

Основни разлог за доношење ове уредбе је тај што се већи број директних корисника средстава буџета Републике Србије обратио Министарству финансија ради проналажења начина да се рокови за припрему, састављање и подношење годишњих финансијских извештаја и завршних рачуна буџета за 2019. годину продуже, како би се створили услови да се ти послови обаве након окончања ванредног стања на територији Републике Србије, јер се у нованасталој ситуацији (ванредно стање) одређени послови обављају без присуства запослених у радним просторијама истих.

 

С обзиром на то да су одређени корисници буџетских средстава (индиректни корисници средстава буџета РС и ЈЛС, правосудни органи и други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора РС и ЈЛС) којима је рок за подношење годишњих финансијских извештаја био 28. фебруар (2020. године) већ доставили своје извештаје - ПОМЕРАЈУ СЕ (САМО) ПРЕДСТОЈЕЋИ РОКОВИ (који су прописани Календаром за подношење годишњих финансијских извештаја од 31. марта до 1. новембра) и то за подношење:

- годишњег финансијског извештаја - директних корисника средстава буџета РС, АП и ЈЛС,

- завршног рачуна буџета - РС, АП, ЈЛС и ООСО и

- консолидованог извештаја - РС и градова.

   

2. Нови рокови за подношење финансијских извештаја

 

Пре давања детаљних објашњења, подсећамо да се донетом Уредбом врши померање рокова изКалендара за подношење годишњих финансијских извештаја, прописаних чл. 78. ст. 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), који ће се израчунавати у односу на трајање ванредног стања које је "проглашено" 15. марта 2020. године, сходно Одлуци о проглашењу ванредног стања ("Сл. гласник РС", бр. 29/20).

 

2.1. Померање на рок од 15 радних дана од дана престанка ванредног стања

   

У року од 15 радних дана од дана престанка ванредног стања, које је проглашено 15. марта 2020. године, годишње финансијске извештају морају да предају корисници буџетских средстава за које је прописан рок 31. март:

  

- Према Календару за ниво Републике Србије
 - директни корисници средстава буџета РС припремају годишњи извештај и подносе га Управи за трезор,
 - директни корисници средстава буџета РС који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије контролишу, сравњују податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета и састављају консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета који подносе Управи за трезор;
 - Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца контролишу, сравњују податке из годишњих извештаја о извршењу буџета правосудних органа који се исказују збирно у оквиру њихових раздела и састављају консолидоване годишње извештаје о извршењу буџета, које подносе Управи за трезор;
- Према Календару завршних рачуна буџета локалне власти
 - директни корисници средстава буџета локалне власти припремају годишњи извештај који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подносе га локалном органу управе надлежном за финансије,
 - директни корисници средстава буџета локалне власти који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета локалне власти контролишу, сравњују податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета и састављају консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, који подносе локалном органу управе надлежном за финансије;

   

2.2. Померање на рок за број календарских дана трајања ванредног стања, уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања

  

У роковима који ће у односу на приписане "бити померени" за број календарских дана трајања ванредног стања (које је проглашено 15. марта 2020), уз додатних 15 радних дана, од дана престанка ванредног стања, годишње финансијске извештају морају да предају следећи корисници буџетских средстава:

   

- Према Календару за ниво Републике Србије
 - (30. април) - организације за обавезно социјално осигурање доносе одлуке о завршним рачунима организација за обавезно социјално осигурање, усвајају извештаје о извршењу финансијских планова и подносе их Управи за трезор;
 - Републички фонд за здравствено осигурање контролише, сравњује податке из годишњих извештаја о извршењу финансијског плана корисника средстава који се налазе у његовој надлежности, консолидује податке и саставља консолидовани годишњи извештај о извршењу финансијског плана, који подноси Управи за трезор;
 - (20. јун) - Министарство припрема нацрт закона о завршном рачуну буџета Републике Србије и заједно са одлукама о завршним рачунима организација за обавезно социјално осигурање доставља Влади;
 - (15. јул) - Влада доставља Народној скупштини предлог закона о завршном рачуну буџета Републике Србије и одлуке о завршним рачунима организација за обавезно социјално осигурање;
 - (1. октобар) - Министарство саставља консолидовани извештај Републике Србије и доставља га Влади;
 - (1. новембар) - Влада доставља Народној скупштини консолидовани извештај Републике Србије, ради информисања
- Према Календару завршних рачуна буџета локалне власти:
 - (30. април) - локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и доставља га надлежном извршном органу локалне власти;
 - (1. јун) - надлежни извршни орган локалне власти доставља скупштини локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину предлог одлуке о завршном рачуну буџета локалне власти са образложењем које садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину;
 - (30. јун) - локални орган управе надлежан за финансије подноси Управи за трезор одлуку о завршном рачуну буџета локалне власти усвојену од стране скупштине локалне власти и подноси извештај о извршењу буџета локалне власти, изузев локалних органа управе надлежних за послове финансија градских општина у саставу града, односно града Београда, који своје одлуке о завршним рачунима буџета и извештаје о извршењу буџета достављају, односно подносе граду, односно граду Београду у писаној и електронској форми;
 - (1. јул) - локални орган управе надлежан за послове финансија града саставља консолидовани извештај града и подноси Управи за трезор.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste