Уредба о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19

 

1391

 

Влада Републике Србије је, донела Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 (даље у тексту: Уредба), која је објављена у „Сл. гласнику РС", бр. 54/20 од 10.4.2020. године, и која је ступила на снагу даном објављивања, а важиће до 1. јула 2021. године.

 

Уредбом се ближе уређују услови и критеријуми усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19 (државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту).

 

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту је увек усклађена државна помоћ ако су испуњени критеријуми из Уредбе.

 

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту се може доделити путем следећих инструмената:

          1) државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенције, отписа дуга, пореских олакшица;

          2) државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенционисаних каматних стопа за кредите;

          3) државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику гаранција за кредите под условима повољнијих од тржишних;

          4) државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику одлагања плаћања пореза и/или доприноса за социјално осигурање;

          5) државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенција за плате запослених ради избегавања отпуштања током епидемије заразне болести COVID - 19;

          6) државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику краткорочног осигурања извоза.

 

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту може се доделити учесницима на тржишту који нису били у тешкоћама у смислу члана 2. став 1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС", бр. 13/10, ... и 119/14) на дан 31. децембра 2019. године. 


1.    Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенцијe, отписа дуга, повољнијих услова плаћања, пореских и других олакшица

•2.      

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенције, повољнијих услова плаћања (нпр. субвенционисане каматне стопе на кредите или гаранције државе или сваког правног лица које располаже и/или управља јавним средствима дате по условима повољнијим од тржишних), отписа дуга, пореских и царинских олакшица или другог инструмента додељује се у облику шеме при чему:

          1) номинални износ појединачне помоћи по учеснику на тржишту не прелази 800.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена;

          2) се помоћ изражава бруто износу, тј. у износу пре одбитка пореза или других трошкова;

          3) шема мора садржати укупан процењени износ средстава.

   

Помоћ на основу шеме се додељује најкасније до 31. децембра 2020. године, осим за помоћ у облику пореских олакшица која се додељује до тренутка истека рока за подношење пореске пријаве за 2020. годину. 

   
2.    Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенционисаних каматних стопа за кредите

•4.      

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенционисаних каматних стопа за кредите додељује се појединачном учеснику на тржишту до номиналног износа утврђенимовом Уредбом или са каматним стопама које су:

          1) најмање једнаке основној референтној каматној стопи или другој референтној стопи која се примењивала на дан 1. јануар 2020. године, увећаној за маржу кредитног ризика како следи:

 

Врста корисника

Маржа кредитног ризика за кредите са роком доспећа годину дана

Маржа кредитног ризика за кредите са роком доспећа 2-3 године

Маржа кредитног ризика за кредите са роком доспећа 4-6 година

Предузетници, микро, мала и средња предузећа

25 базних поена

50 базних поена

100 базних поена

Велики привредни субјекти

50 базних поена

100 базних поена

200 базних поена

   

          2) износ главнице, за кредите са каматом обрачунатом на начин са роком доспећа после 31. децембра 2020. године, не сме прећи:

                   (1) двоструке годишње расходе за плате корисника државне помоћи (укључујући доприносе за социјално осигурање и трошак особља запосленог на локацији учесника на тржишту, али формално на платној листи подуговарача или другог послодаваца) за 2019. годину или за последњу доступну годину (ако је учесник на тржишту основан од 1. јануара 2019. године максимални износ кредита не сме бити већи од процењених годишњих расхода за плате за прве две године пословања) или

                   (2) 25% укупног промета корисника оствареног у 2019. години.

 

Износ главнице може бити већи од износа из тачке 2) горе за кредите са доспећем до 31. децембра 2020. године уз одговарајуће образложење корисника и под условом да је задржана пропорционалност.

 

Кредити у износу до 800.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена, могу бити бескаматни.

 

Уговор о кредиту или други правни основ за доделу државне помоћи мора бити потписан најкасније до 31. децембра 2020. године и ограничен на максимално шест година. 


3.    Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику гаранција за кредите

•6.      

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту може се доделити у облику гаранција за кредите (зајмове) учесницима на тржишту под повољнијим условима од тржишних у износу вишем од номиналног износа из ове Уредбе ако:

          1) je премија гаранције утврђена за конкретан зајам постављена на минимални ниво, која ће се повећавати прогресивно како се трајање кредита покривеног гаранцијом повећава:

 

Врста корисника

За прву годину

Од друге до треће године

Од четврте до шесте

Предузетници, микро, мала и средња предузећа

25 базних поена

50 базних поена

100 базних поена

Велики привредни субјекти

50 базних поена

100 базних поена

200 базних поена

   

          2) je гаранција одобрена најкасније до 31. децембра 2020. године;

          3) износ главнице, за кредите са роком доспећа после 31. децембра 2020. године, не прелази:

                   (1) двоструке годишње расходе за плате корисника државне помоћи (укључујући доприносе за социјално осигурање и трошак особља запосленог на локацији учесника на тржишту али формално на платној листи подуговарача или другог послодаваца) за 2019. годину или за последњу доступну годину (ако је учесник на тржишту основан од 1. јануара 2020. године максимални износ кредита не сме бити већи од процењених годишњих расхода за плате за прве две године пословања); или

                   (2) 25% укупног промета корисника оствареног у 2019. години; или

                   (3) већи износ од износа предвиђеног у подтач. (1) и (2) ове тачке;

          4) je трајање гаранције ограничено на највише шест година и ако државна гаранција не прелази:

                   (1) 90% главнице кредита ако губитке сразмерно и под истим условима сноси кредитна институција и држава или

                   (2) 35% главнице кредита ако се губици најпре приписују држави и тек после кредитној институцији (тј. гаранција за први губитак).

 

Износ кредита може се повећати да покрије потребе за ликвидношћу од тренутка доделе у следећих 18 месеци за мала и средња предузећа и у следећих 12 месеци за велике привредне субјекте, уз одговарајуће образложење и на основу изјаве корисника о његовим потребама за ликвидношћу (план ликвидности може укључивати и обртни капитал и трошкове улагања).

 

За износ кредита до 800.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена, гаранција може покрити 100% главнице кредита.

 

Износ главнице може бити већи од износа из тачке 3) горе за кредите са доспећем до 31. децембра 2020. године уз одговарајуће образложење корисника и под условом да је задржана пропорционалност.

 

Уколико се износ кредита из тачке 4) горе временом смањује (нпр. зато што је почела отплата кредита) зајамчени износ пропорционално се смањује. 

  
4.    Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенција за плате запослених ради избегавања отпуштања током епидемије заразне болести COVID-19

•8.      

Мера помоћи у облику субвенција за плате запослених не представља државну помоћ ако се примењује на целокупну привреду односно све учеснике на тржишту без изузетка.

 

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику субвенција за плате запослених може се доделити ако су испуњени следећи услови:

          1) циљ помоћи је очување радног места током епидемије заразне болести COVID-19;

          2) помоћ се додељује у облику шеме, односно програма за учеснике на тржишту који припадају одређеним секторима, регионима или учесницима на тржишту одређене величине који су посебно погођени епидемијом заразне болести COVID-19;

          3) плате се субвенционишу највише 12 месеци од подношења захтева за државну помоћ и то за запослене који би били отпуштени због прекида или смањења пословних активности узрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 и ако је запослени чија се плата субвенционише у радном односу током целог раздобља субвенционисања;

          4) месечна субвенција за плате не прелази 80% месечне бруто плате запослених чија је плата субвенционисана (укључујући порезе и доприносе послодавца за обавезно социјално осигурање).

 

Давалац може, посебно у корист нижих категорија плата, обрачунати интензитет помоћи и другачијом методом од начина наведеног у тачки 4) горе, под условом да је задржана пропорционалност помоћи (нпр. обрачун на основу националне просечне плате или минималне плате).

 

Субвенција за плате може се комбиновати са другим опште доступним или селективним мерама помоћи запошљавању ако комбинована помоћ не доводи до прекомерне надокнаде трошкова за плате запослених.

 

Субвенције за плате могу се додатно комбиновати са одлагањем плаћања пореза и одлагањем плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање, ако комбинована помоћ не доводи до прекомерне надокнаде трошкова за плате запослених.

  
5.    Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику одлагања плаћања пореза и/или доприноса за социјално осигурање

•10.                         

Мера помоћи у облику одлагања плаћања пореза и/или доприноса за социјално осигурање не представља државну помоћ ако се примењује на целокупну привреду односно све учеснике на тржишту без изузетка.

 

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику одлагања плаћања пореза и/или доприноса за социјално осигурање односи се на плаћање у ратама одложених доспелих пореских обавеза, одобравање одлагања без обрачуна камата, обуставу наплате пореског дуга, омогућавање бржег повраћаја пореза или на други начин.

 

Државна помоћ може се доделити ако су испуњени следећи услови:

          1) помоћ се додељује у облику шеме, односно програма за учеснике на тржишту који припадају одређеним секторима, регионима или учесницима на тржишту одређене величине који су посебно погођени епидемијом заразне болести COVID-19;

          2) помоћ се додељује пре 31. децембра 2020. године;

          3) крајњи датум примене одлагања je 31. децембaр 2022. године.

   
6. Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту у облику краткорочног осигурања извозних кредита

                           

Државне гаранције за краткорочно осигурање извозних кредита од тржишних ризика су забрањене, а дозвољене су само за осигурање извозних кредита од нетржишних ризика.

 

Нетржишни ризик, у смислу ове уредбе, сматра се епидемијa заразне болести COVID-19.

 

Сви комерцијални и политички ризици повезани са извозом у државе чланице Европске уније, Евроазијске економске уније, Сједињене Америчке Државе, Аустралију, Канаду, Јапан, Нови Зеланд, Швајцарску, Норвешку, Исланд и Уједињено краљевство сматрају се нетржишним ризиком до 31. децембра 2020. године.


7. Кумулација
         

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту кумулира се међусобно, без обзира на инструменте доделe помоћи.

 

Изузетно, помоћ која се додељује у облику субвенционисаних камата на кредите и помоћ која се додељује у облику гаранција за кредите под повољнијим условима од тржишних, не кумулира се међусобно ако:

          1) се помоћ односи на исти основни зајам;

          2) укупни износ зајма по учеснику на тржишту не прелази горњу границу из Уредбе.

 

Државна помоћ за ликвидност учесника на тржишту се може кумулирати са другим врстама државне помоћи из Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, уколико су истоветни оправдани трошкови.

  
8. Вођење евиденције
                         

Давалац државне помоћи за ликвидност учесника на тржишту води евиденцију о додељеној државној помоћи и Комисији за контролу државне помоћи (у даљем тексту: Комисија) доставља извештај о државној помоћи, који обавезно садржи назив корисника и износ средстава који му је додељен, најкасније до 1. јуна 2021. године.

 

Давалац државне помоћи мора чувати податке о кориснику и износу помоћи најмање десет година и мора Комисији, на њен захтев, да достави сваки податак из евиденције.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste