Донета Уредба о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

У „Сл. гласнику РС" број 57 од 16. априла 2020. године објављена је Уредба о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (у наставку: Уредба), која је ступила на снагу истог дана - 16. априла 2020. године.

Уредбом се уређују услови, поступак, висина и начин обезбеђења средстава за издавање гаранција Републике Србије у складу са гарантном шемом дефинисаном овом уредбом, критеријуми, услови и начин одобравања кредита од стране банака, извештавање, као и друга питања од значаја за гарантну шему као меру подршке привреди, ради ублажавања економских последица насталих услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, са циљем повећања ликвидности привредних субјеката.

1. Услови, поступак, висина и обезбеђење средстава за издавање гаранције Републике Србије

Република Србија преузима обавезу да као гарант измири потраживања банака настала по основу одобрених кредита од стране банака за финансирање ликвидности и обртних средстава за кредитирање привреде са циљем ублажавања негативних економских и финансијских последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, а у складу са овом уредбом и уговором о гарантовању који ће се закључити између Републике Србије, Народне банке Србије и банака у складу са овом уредбом.

Наведена гаранција издаје се у корист банака, и то као безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

Максимални износ гаранције на нивоу осигураног портфолија износи 480.000.000 евра (словима: четири стотине осамдесет милиона евра и 00/100).

По портфолију сваке појединачне банке ће се издати појединачна гаранција (у наставку: Појединачна гаранција). Појединачном гаранцијом сматра се уговор потписан са сваком појединачном банком, а тренутак потписивања уговора сматра се тренутком издавања Појединачне гаранције.

Максимални дозвољени износ Појединачне гаранције по банкама по гарантној шеми обрачунава се у било ком релевантном тренутку као производ осигураног портфолија појединачне банке, стопе покрића (80%) и стопе максималне гаранције (30%). Почетком отплате кредита Појединачна гаранција се сукцесивно и аутоматски умањује сразмерно умањењу износа главница обезбеђеног портфолија.

Износ по Појединачној гаранцији није обновљив.

Право на издавање Појединачне гаранције имају банке за портфолио који садржи кредите за које се у складу са овом Уредбом могу издати гаранције.

Банке могу да за реализацију кредита пласирају износ до 2.000.000.000 евра (словима: две милијарде евра и 00/100).

Лица која не могу бити корисници кредита обезбеђеног гаранцијом из гарантне шеме су:
1) лица која су на дан 31. децембар 2019. године била у тешкоћама и лица која су у статусу неизмирења обавеза према регулативи Народне банке Србије на дан 29. фебруар 2020. године;
2) лица која имају доспеле а неизмирене обавезе по основу пореза у Републици Србији;
3) лица у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву преко 50%;
4) корисници чија су дуговања била у статусу неизмирења обавеза или према којима је банка предузела мере реструктурирања у периоду од 12 месеци пре 29. фебруара 2020. године, а у складу са дефиницијом статуса неизмирења обавеза према регулативи Народне банке Србије, односно реструктурираног потраживања према прописима Народне банке Србије којима се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки банака;
5) привредна друштва над којима се спроводи споразумно финансијско реструктурирање у смислу Закона о споразумном финансијском реструктурирању („Службени гласник РС", број 89/15), над којима се спроводи поступак у смислу Закона о стечају („Службени гласник РС", бр. 104/09, 99/11 - др. закон, 71/12 - УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18) (претходни стечајни поступак, банкротство, реорганизација) и над којима се спроводи поступак принудне ликвидације у смислу Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС", бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19);
6) лица које су већ корисници кредита обезбеђеног гарантном шемом у складу са овом уредбом.

Лица која могу бити корисници кредита обезбеђеног гаранцијом из гарантне шеме дефинисана су чл. 6. Уредбе, према којем корисник кредита обезбеђеног гаранцијом из гарантне шеме може бити лице које испуњава критеријуме и услове утврђене овом Уредбом, и то:
1) лице са седиштем у Републици Србији укључујући и пољопривредна газдинства, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре и класификовано као предузетник, или микро, мало и средње привредно друштво у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
2) лице коме је у складу са кредитном политиком банке одобрен нови или занављање постојећег кредита за који Република Србија може гарантовати банци у складу са овом уредбом.

2. Намена и услови кредита за које се може гарантовати у складу са гарантном шемом

Одредбама чл. 7. Уредбе дефинисани су кредити за које Република Србија може гарантовати. У складу са овом Уредбом, Република Србија може гарантовати за кредите за финансирање ликвидности и обртних средстава.

Кредити се не могу користити:
• за рефинансирање и превремену отплату недоспелих рата постојећих кредита у портфолију банке;
• за рефинансирање кредита код других банака.

Република Србија може издати Појединачну гаранцију као средство обезбеђења за потраживање банке по уговору о кредиту под следећим условима:
1) да је кредит пуштен у течај најкасније до 31. јануара 2021. године;
2) да је рок отплате кредита до 36 месеци од дана пуштања у течај, у који рок је урачунат и грејс-период од девет до 12 месеци од дана пуштања кредита у течај;
3) да је кредит одобрен у динарима (РСД) или еврима (ЕУР);
4) да је начин отплате кредита у месечним ануитетима;
5) да каматну стопу одређује банка у складу са својом кредитном политиком, а у износу не већем од једномесечне стопе BELIBOR увећане за 2.50% (1М BELIBOR + 2.5 п.п.) за кредите одобрене у динарима (РСД);
6) да каматну стопу одређује банка у складу са својом кредитном политиком, у износу не већем од тромесечне стопе EURIBOR увећане за 3.00% (3М EURIBOR + 3.0 п.п.) за кредите одобрене у еврима (ЕУР);
7) да су као инструмент обезбеђења кредита достављене најмање менице корисника и већинског власника корисника, где се под већинским власништвом подразумева директно власништво једнако или веће од 25%;
8) да корисник кредита неће исплаћивати учешће у добити (дивиденде), нити повраћај позајмице оснивача у првих годину дана након закључења уговора о кредиту;
9) да корисник кредита неће вршити током трајања грејс-периода по кредиту превремену отплату постојећих кредита са истом наменом код било које друге банке, а који нису укључени у осигурани портфолио.

Под наведеним условима уговор о кредиту мора бити:
• закључен најкасније до 31. децембра 2020. године.
• пуштен у течај најкасније до 31. јануара 2021. године.

Рок отплате кредита је до 36 месеци од дана пуштања кредита у течај, у који је урачунат и грејс-период од девет до 12 месеци од дана пуштања кредита у течај.

3. Алокација средстава гарантне шеме по банкама, врстама и износима кредита који могу бити обезбеђени гаранцијом у складу са гарантном шемом

Република Србија може гарантовати за кредите за финансирање ликвидности и обртних средстава:
1) за нове кредите, у износу не мањем од 50% од укупног износа кредита на који се односи гарантна шема;
2) за занављање кредита код којих потраживања доспевају у периоду након 29. фебруара 2020. године, а не касније од 31. децембра 2020. године, у износу не већем од 50% од укупног износа кредита на који се односи гарантна шема.

Алокација средстава по банкама се врши на следећи начин:
1) износ до 50% од укупног износа кредита на који се односи гарантна шема, до 1.000.000.000 евра (словима: једна милијарда евра и 00/100) биће додељен банкама сразмерно тржишном учешћу банака (за кредите у сегменту микро, малих и средњих привредних друштава и предузетника) на дан 29. фебруар 2020. године, за које потребе ће се користити званични подаци Народне банке Србије;
2) након што банка достигне 90% искоришћености максималног осигураног портфолија, банка може конкурисати за повећање максималног осигураног портфолија из преосталог износа средстава из гарантне шеме под сходним условима за повећање максималног осигураног портфолија неограничен број пута, с тим да сваки појединачни захтев не може бити мањи од 5.000.000 евра (словима: пет милиона евра и 00/100), нити већи од 25.000.000 евра (словима: двадесетпет милиона евра и 00/100).

Износ Појединачне гаранције из тачке 1) биће дефинисан уговором о издавању појединачне гаранције, док ће се анексом дефинисати коначни износ сваке Појединачне гаранције, а у складу са тачком 2). Услов за закључивање анекса уговора је да банка достави Министарству финансија извештај о укупном износу осигураног портфолија најкасније до 15. јануара 2021. године.

4. Поступак укључивања и искључивања у осигурани портфолио

Поступак укључивања и искључивања у осигурани портфолио ближе се уређују уговором о гарантовању који у складу са овом уредбом закључују Република Србија, Народна банка Србије и банке.

5. Уговор о издавању појединачне гаранције

Република Србија, Народна банка Србије и банке закључују, у складу са овом уредбом, појединачни уговор о гаранцији Републике Србије за кредитирање привреде са циљем ублажавања негативних последица услед пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, односно анекс уговора за кредите алоцираних у складу са чланом 10. став 2. тачка 2) ове Уредбе.

У име Републике Србије уговор из става 1. овог члана закључује Влада.

Уговор о гаранцији Републике Србије за кредитирање привреде нарочито садржи ближе прецизирање: услова под којима кредити могу бити обезбеђени гаранцијом у складу са гарантном шемом утврђеном овом уредбом у погледу критеријума подобности корисника и критеријума подобности кредита; поступка одобравања и уговарања кредита који могу бити обезбеђени гаранцијом у складу са гарантном шемом утврђеном овом уредбом; механизама за повећање, односно смањење осигураног портфолија; механизама укључивања и искључивања кредита из осигураног портфолија; рока издавања гаранције у корист банке; услова и поступка за подношење захтева за плаћање по гаранцији издатој од стране Републике Србије у складу са овом уредбом; рока важења гаранције; извештавања; наплате, као и друга питања од значаја.

Закључењем уговора, односно анекса уговора сматра се да је Република Србија издала Појединачну гаранцију.

Анекс појединачног уговора, Република Србија ће, по добијању комплетне документације закључити најкасније до 31. јануара 2021. године.

Народна банка Србије није гарант и не може имати никаквих обавеза по основу потраживања банака у складу овoм уредбoм и уговором о гаранцији из става 1. овог члана.

6. Контрола реализације Уредбе

Банка је дужна да извештава Министарство финансија и Народну банку Србије о реализацији гарантне шеме из ове уредбе.

Министарство финансија размењује податке са Народном банком Србије о контроли реализације ове уредбе.

Ближи садржај и рокови за подношење извештаја уређују се уговором о издавању појединачне гаранције.

Контролу реализације Уредбе врши Министарство финансија, уз стручно-техничку подршку Агенције за осигурање и финансирање извоза Републике Србије а.д. Ужице.

Надзор над применом одредаба ове уредбе врши Министарство финансија.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste