За добијање директних давања у септембру, не постоји обавеза подношења пријаве у одређеном року

Према Закључку у вези са директним давањима и фискалним погодностима привредним субјектима у приватном сектору („Сл. гласник РС", бр. 104/20 и 106/20, у наставку текста: Закључак), који је Влада Републике Србије донела 30. јула 2020. године, привредни субјекти по аутоматизму добијају директна давања за август и септембар, у висини од 60% средстава које су добили у јулу 2020. године, у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVOD-19 („Сл. гласник РС", бр. 54/20 и 60/20, у наставку текста: Уредба). У вези са овим, детаљно смо писали у РП бр. 16/20, страна 5.

   

То значи да привредни субјекти нису дужни да доставе пореску пријаву у неком одређеном року, у сврху пријема директних средстава на посебан наменски рачун. Ово се односи, како на уплату директних давања за август, тако и на уплату директних давања у септембру, која ће, према најавама Министра финансија бити извршена у уторак, 8. септембра 2020. године.

   

Поред исплате директних давања, Закључком је прописана и могућност одлагања плаћања пореза и доприноса на зараде запослених за август месец (само за август месец). Подношење пореске пријаве ППП ПД са одложеним датумом плаћања врши се у роковима који зависе од тога да ли је привредни субјект користио мере Владе Републике Србије (у наставку текста: Влада РС) према Уредби или је према Закључку први пут почео да примењује мере ВладеРС.

   

Уколико привредни субјекти желе да одложе плаћање пореза и доприноса на зараде запослених за август месец, а користили су мере Владе РС и према Уредби, треба да поднесу пореску пријаву ППП ПД за август, до 30. септембра 2020. године, са датумом плаћања 5.1.2021. године (могу поднети пореску пријаву било када у току августа и септембра месеца, закључно са 30. септембром 2020. године). Ако ови привредни субјекти не желе да одложе плаћање пореза и доприноса на зараде запослених за август 2020. године (желе да добију директна давања, али не желе одлагање плаћања пореза и дорпиноса), они подносе пореску пријаву за август са датумом плаћања који одговара датуму када врше исплата зараде за август месец и када врше уплату пореза и доприноса на ту зараду. Поново наглашавамо да се уплата диретних давања према Закључку, за август и септембар, врши независно од тога да ли је привредни субјект поднео пореску пријаву ППП ПД, са датумом плаћања 5.1.2021. године.

   

Привредни субјекти, који по први пут примењују мере Владе РС према Закључку (новоосновани привредни субјекти закључно са 20. јулом 2020. године и привредни субјекти који су имали право да користе мере према Уредби, али из било којих разлога то нису учинили), у обавези су да, до 15. септембра 2020. године, доставе пореску пријаву ППП ПД са датумом плаћања 5.1.2021. године, јер је то услов за добијање директних давања за август и септембар 2020. године. Наиме, ови привредни субјекти морају да се пријаве за добијање једнократне уплате директних давања за два месеца (август и септембар), док се они који су већ добијали директна давања према Уредби не пријављују, јер податке неопходне за исплату диретних давања Управа за трезор већ поседује на основу поднете треће пореске пријаве по Уредби (пореска пријава за мај, односно јун 2020. године).

    

Када поднесу пореску пријаву ППП ПД за август, до 15. септембра 2020. године, са датумом плаћања 5.1.2021. године, привредни субјекти, који по први пут користе мере Владе РС према Закључку:

-  пријавили су се за добијање директних давања једнократно за два месеца и

одложили су плаћања пореза и дорпиноса на зараде запослених за август 2020. године.

   

Уколико не желе да одложе плаћање пореза и доприноса на зараде за август месец, ови привредни субјекти, према нашем мишљењу, могу да изврше плаћање пореза и доприноса приликом подношења пореске пријаве за август, иако су у овој пореској пријави, као датум плаћања, навели 5.1.2021. године (поступају на исти начин као што су то чинили привредни субјеклти према Уредби, о чему смо писали у РП бр. 9/20).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste