Управа за трезор објавила је обавештење о постављању Информационог система за подношење финансијских извештаја

Управа за трезор је на свом сајту објавила обавештење корисницима јавних средстава (КЈС), број: 401-00-89/2021-001-011 од 18. Јануара 2021. године, о постављању Информационог система за подношење финансијских извештаја (ИСПФИ), на основу обавеза насталим новодонетим чланом 11. Правилник о изменама и допунама Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. гласник РС", бр. 151/20) према којем обавезу достављања финансијских извештаја Управи за трезор у електронској форми кроз информациони систем за подношење финансијских извештаја имају следећи КЈС:
- директни и индиректни корисници буџетских средстава:
- Републике Србије и
- јединицa локалне самоуправе;
- корисници средстава ООСО и
- други КЈС који су укључени у Консолидовани рачун трезор.
    

Потписивање финансијских извештаја врши се електронским потписом који је издат од овлашћеног сертификационог тела и којим се потврђује интегритет података и идентитет корисника.

  

Једино је, као и раније, наведеним чланом 11. овог правилника, прописано да корисници средстава Фонда попуњене обрасце достављају Фонду у писаној и електронској форми, као и процедура обраде извештаја од стране Фонда.

  

Продукција Информационог система за подношење финансијских извештаја почиње да ради од 20. јануара 2021. године, од када је омогућено КЈС да изврше регистрацију организације и достављање финансијских извештаја, на начин прописан Kорисничким упутством за рад у информационом систему.

    

У овом обавештењу наведено је и следеће:

- Приступ продукционом систему корисници јавних средстава остварују попуњавањем online регистрационе форме на адреси https://zr.trezor.gov.rs/ и подношењем документације надлежној организационој јединици Управе за трезор.

- На сајту Управе за трезор (http://www.trezor.gov.rs/), у делу сервиси - информациони систем за подношење финансијских извештаја, доступне су информације о систему, обрасци за приступ, као и видео презентација намењена обуци корисника.

- Такође, паралелно са продукцијом, Управа за трезор је омогућила и приступ тестном окружењу на адреси https://zrtest.trezor.gov.rs/. које можете користити за вежбу и пробу свих функционалности система. Регистрацијом организације на продукционом окружењу и преузимањем потврде од Управе за трезор, аутоматски је омогућен приступ и тестном окружењу са истим корисничким креденцијалима (корисничко име и лозинка).

- За сва питања и непосредну комуникацију са Управом за трезор, корисницима је доступна адреса електронске поште за подршку у раду fi@trezor.gov.rs


АРХИВА ВЕСТИ

ereste