Обвезници који први пут примењују стандарде МСФИ 9, МСФИ 15 или МСФИ 16 ослобађају се појединих контролних правила

Према напоменама са интернет странице Агенције за привредне регистре (АПР) www.apr.gov.rs, обвезници који први пут примењују стандарде МСФИ 9, МСФИ 15 или МСФИ 16 уз признaвaњe eфeкaтa њихове прве примене бeз кoригoвaњa упoрeдних пoдaтaкa могу се обратити Агенцији ради ослобађања од примене појединих контролних правила код достављања финансијског извештаја за 2020.

   

Наиме, обвезници који први пут примењују стандарде МСФИ 9, МСФИ 15 или МСФИ 16 и који су искористили могућност да признaвaњe eфeкaтa прве примене ових стандарда врше бeз кoригoвaњa упoрeдних пoдaтaкa у обрасцима, потребно је да се, ради ослобађања од примене контролних правила који обезбеђују истоветност података у различитим обрасцима (Биланс стања и Извештај о променама на капиталу), обрате Агенцији на имејл адресу finizvestaji@apr.gov.rs подношењем Захтева за ослобађањем од контролних правила која спречавају достављање финансијског извештаја обвезника који има прву примену МСФИ уз признавање ефеката без кориговања упоредних података (може се преузети путем линка:

 

https://www.apr.gov.rs/upload/Portals/0/GFI_2020/Zahtev_i_primena_MSFI.docx

                                                                                                                                      

Захтев треба израдити у PDF формату и потписати квалификованим електронским потписом законског заступника применом NexU апликација које је доступна у Посебном информационом систему.

   

Тек по добијању и-меила од Агенције који садржи инструкције за даље поступање и поступању у складу са истим, обвезник ће моћи да настави са поступком достављања редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину.

   

Образац Захтева потребно је израдити у PDF формату, потписати квалификованим електронским потписом законског заступника и послати на мејл адресу finizvestaji@apr.gov.rs


АРХИВА ВЕСТИ

ereste