Уношење података у потврду о исплаћеним приходима физичким лицима за 2020. годину - Образац ППП-ПО у складу са мишљењем МФ

У Рачуноводственој пракси бр. 2/21, страна 72, писали смо о обавези достављања потврде о исплаћеним приходима и плаћеном порезу по одбитку физичким лицима за 2020. годину (потврда се издаје на Обрасцу ППП-ПО, до 1. фебруара 2021. године). У овом тексту смо дали наше мишљење о начину попуњавања ове потврде за зараде које су исплаћене запосленима, а за које је послодавац одложио плаћање пореза и доприноса (ове обавезе послодавац ће платити на највише 24 месечне рате, почев од 10. фебруара 2021. године).
 

У тексту смо навели да се, према нашем мишљењу, у потврду уносе и исплаћене зараде за које је одложено плаћање пореза и доприноса у складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 („Сл. гласник РС", бр. 54/20 и 60/20, у наставку текста: Уредба), као и обрачунати порез и доприноси на те зараде, иако нису плаћени у 2020. години, при чему би требало у поље 5.1. Напомена, унети податак о износу пореза и доприноса чије плаћање је одложено.
 

Након објављивања овог нашег текста, Министарство финансија је дало мишљење бр. 011-00-24/21-04 од 18.1.2021. године.
 

Мишљење Министарства финансија,
бр. 011-00-24/21-04 од 18.1.2021. године
 
... Сходно наведеним одредбама, одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада (исплаћене у складу са прописима којима се уређује рад) који у складу са одговарајућим пореским законима доспевају за плаћање у периоду од 1. априла до 30. јуна 2020. године а изузетно до 31. јула 2020. године, као и одлагање плаћања тих пореза и доприноса уређено је Уредбом. С тим у вези, привредни субјекти који су се определили да користе фискалне погодности и директна давања према Уредби, требало је да у прописаним роковима поднесу пореске пријаве на Обрасцу ППП-ПД (са датумом плаћања 4. јануар 2021. године) у којима су исказивали податке о висини прихода и обрачунатих пореза и доприноса по основу зараде за одређени обрачунски период - месец за који користе/остварују (фискалне погодности) право на одлагање доспелости за плаћање пореза и доприноса по основу зараде и одлагање плаћања тих обавеза. По основу зарада за предметне месеце из 2020. године, према Уредби, омогућено је право на одлагање доспелости за плаћање и одлагање плаћања на највише 24 једнаке месечне рате, без плаћања камате, за време трајања одлагања плаћања дугованог пореза и доприноса. У случају да привредни субјект не измири рату у прописаним роковима из Уредбе о поступку и начину одлагања плаћања, губи право на одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса које су предмет одлагања без посебног спровођења пореског поступка и плаћање доспева даном губитка права на одлагање плаћања а надлежни порески орган спроводи поступак редовне и принудне наплате над преосталим неплаћеним износом дугованог пореза и доприноса. За сврху остваривања права по основу пензијског и инвалидског осигурања, здравственог осигурања, остваривања права за случај незапослености и остваривања права на финансијску подршку породици са децом, као и остваривања права у друге сврхе, доприноси чије је одлагање плаћања одложено у складу са Уредбом о поступку и начину одлагања плаћања, сматрају се плаћеним.
 
Имајући у виду наведено, сматрамо да се у Обрасцу ППП-ПО - Потврда о плаћеним порезима и доприносима по одбитку за 2020. годину, у делу 3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио и платио порезе и доприносе по одбитку, у колонама под ред. бр. 3.5, 3.6. и 3.7. исказују подаци о порезу и доприносима по основу зараде, који подаци у себи садрже и износ пореза и доприноса за које је привредни субјект (исплатилац прихода) остварио право на одлагање доспелости за плаћање и право на одлагање плаћања у прописаним роковима, сагласно Уредби и Уредби о поступку и начину одлагања плаћања.
 
У вези са повраћајем више плаћеног доприноса из основице која прелази износ највише годишње основице за 2020. годину, у смислу члана 66. Закона о доприносима, обвезник коме је у његово име и у његову корист плаћен допринос из основице која прелази износ највише годишње основице за ту календарску годину има право на повраћај тако више плаћеног износа доприноса. Право на повраћај више плаћеног износа доприноса обвезник може да оствари када у целости исплати дуговани износ обавеза по основу (неплаћених) доприноса за које је остварио право на одлагање доспелости за плаћање и који су предмет одлагања плаћања у прописаним роковима сагласно Уредби и Уредби о поступку и начину одлагања плаћања. Како се право на одлагање плаћања врши на највише 24 једнаке месечне рате, то је крајњи рок за плаћање доприноса 10. јануар 2023. године. У случају губитка права на одлагање плаћања обавеза, даном губитка права на одлагање плаћања доспевају обавезе по основу доприноса (које су предмет одлагања плаћања).
 

 

У складу са овим мишљењем, у Обрасцу ППП-ПО за 2020. годину, у делу 3. Подаци о опорезивим приходима из којих је исплатилац обуставио и платио порезе и доприносе по одбитку, у колонама под ред. бр. 3.5, 3.6. и 3.7, исказују се подаци о порезу и доприносима по основу зараде, који садрже и износ пореза и доприноса за које је послодавац остварио право на одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса, у складу са Уредбом и Уредбом о поступку и начину одлагања плаћања дугованог пореза и дорпиноса у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 ("Сл. гласник РС", бр. 156/20, у наставку текста: Уредба о начину плаћања дугованог пореза и доприноса). Према томе, Министарство финансија је у свом мишљењу, потврдило наш став да се у Образац ППП-ПО уносе све исплаћене зараде из 2020. године за које је одложио плаћање пореза и доприноса у складу са Уредбом, као и обрачунати порез и доприноси на те зараде, које ће послодавац платити на рате у складу са Уредбом о начину плаћања дугованог пореза и доприноса.
 

У овом мишљењу се не наводи да је послодавац у обавези да унесе податак у поље 5.1. Напомена, о износу пореза и доприноса које није платио у 2020. години и које ће платити у наредној или наредним годинама. Према томе, послодавац не мора да унесе податак у поље 5.1. Напомена, о износу одложених пореза и доприноса у 2020. години.
 

На основу овог мишљења, претпостављамо да ће се и пореска пријава ППДГ-2Р попуњавати на исти начин (обвезник годишњег пореза на доходак грађана ће вероватно унети податак о исплаћеној заради и обрачунатом порезу и доприносима, иако нису плаћени), о чему ћемо накнадно писати (рок за достављање ове пореске пријаве је 15. мај 2021. године, тако да ће можда Министарство финансија дати мишљење и о начину попуњавања ове пореске пријаве).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste