Нови Програм државних давања привредним субјектима у приватном сектору

Према нашим сазнањима, припремљен је нови Програм државних давања привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих  епидемијом болести COVID-19 (у наставку: Програм), који би Влада РС требала да усвоји на данашњој седници (11. фебруара 2021. године).

   

Програмом се предвиђа исплата директних давања из буџета привредним субјектима у приватном сектору (бесповратна новчана средства), која могу да се користе искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима.

 

  

Програмом нису предвиђене фискалне погодности у виду одлагања доспелости пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада.

   

Програмом се предвиђа забрана исплате дивиденде, за кориснике директних давања, почев од дана ступања на снагу Програма па до краја 2021. године.

 

   

Право на директна давања имају привредни субјекти у приватном сектору који нису обухваћени Списком корисника јавних средстава утврђеним у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава („Сл гласник РС", број 160/20), на последњи дан месеца који претходи месецу коме се исплаћује конкретно директно давање, и то:

§ резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица;

§ резидентни предузетници (предузетници, предузетници паушалци, предузетници пољопривредници и предузетници друга лица, у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана); и

§ огранци и представништва страних правних лица.

 

 

Привредни субјекти у приватном сектору оствариваће право на уплату директних давања из буџета Републике Србије у априлу, мају и јуну 2021. године у износу који се добија као производ одређеног броја запослених са пуним радним временом и 1/2 основне минималне нето зараде за јануар 2021. године (21 дан x 8h = 168h x 183,93 дин. = 30.900,24 дин. x 1/2 = 15.450,12 дин.). Дакле, привредни субјект ће по једном запосленом који ради пуно радно време добити бесповратна средства за април, мај и јун 2021. године у укупном износу од 46.350,36 динара (3 месеца x 15.450,12 дин.).

 

   

Број запослених увећаваће се:

§ код предузетника, предузетника паушалца, предузетника пољопривредника и предузетника другог лица за 1 (један), осим у случају када предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник или предузетник друго лице имају истовремено и статус запосленог или корисника пензије,

§ за број запослених са непуним радним временом и то тако што се за сваког запосленог са непуним радним временом укупан број запослених увећава сразмерно уговореном проценту ангажовања запосленог са непуним радним временом у односу на пуно радно време.

 

   

Број запослених умањиваће се за број запослених за које исплата зараде, односно накнаде зараде, за обрачунски период у целости пада на терет других исплатилаца, а које исплате имају ознаку врсте прихода (ОВП) од 204 до 211

 

 


Привредни субјект моћи ће примљена средства по основу директних давања да искористи искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима најкасније до 30. јула 2021. године.
  

 

 

Право на директна давања могу остварити привредни субјекти у приватном сектору:

§ који су закључно са даном ступања на снагу Програма основани и регистровани код надлежног органа или организације, односно ако су закључно са даном ступања на снагу Програма постали обвезници ПДВ;

§ којима на последњи дан месеца који претходи месецу у коме се исплаћују директна давања није привремено одузет ПИБ.

 

 

Право на исплату директних давања, уколико испуњавају услове предвиђене Програмом, моћи ће да користе и предузетници, предузетници пољопривредници и предузетници паушалци који су регистровали привремени прекид обављања делатности најраније на дан ступања на снагу Програма.

 

   

Право на директна давања неће имати следећа велика правна лица:

§         банке,

§         друштва за осигурање и друштва за реосигурање,

§         друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима,

§         даваоци финансијског лизинга,

§         платне институције и институције електронског новца.

 

 Привредни субјекти у приватном сектору прихватаће исплату директних давања тако што ће дати посебну изјаву на порталу Пореске управе еПорези, која се даје сходном применом прописа којима се уређује подношење пореских пријава у електронском облику.

 

Изјава ће се давати посебно за исплату сваког директног давања у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује директно давање, а најкасније до последњег дана у том месецу у складу са објашњењем које ће бити објављено на сајту Пореске управе (нпр. за април 2021. Изјава ће се достављати до краја марта 2021.).

 

Привредним субјектима у приватном сектору који не подносе Образац ППП-ПД, односно који немају запослене и нису предузетници, односно предузетници пољопривредници који су се определили за исплату личне зараде, директна давања се исплаћују без давања изјаве о прихватању исплате директних давања у роковима и на начин прописан Програмом.

 

  

 

Исплата директних давања субјектима који прихвате директна давања утврђена Програмом, вршиће се са посебног наменског рачуна отвореног за ту намену код Управе за трезор, на основу достављених података за исплату у електронском облику од Пореске управе.

 

Привредном субјекту се, ради исплате директних давања, отвара посебан наменски рачун - исплата директних давања - COVID-19 код банке која у моменту ступања на снагу Уредбе води текући рачун тог привредног субјекта.  

   

Привредни субјекти који имају отворене текуће рачуне код више банака биће у обавези да најкасније 25. марта 2021. године, путем електронских сервиса Пореске управе, доставе податак о називу банке код које ће му бити отворен COVID рачун. Отварањем COVID рачуна не стиче се право на директна давања, већ се остварује право на исплату средстава на тај рачун по основу директних давања, ако су испуњени услови прописани Програмом.

   

По преносу новчаних средстава од надлежног министарства, Управа за трезор врши пренос средстава привредним субјектима у приватном сектору на њихове COVID рачуне.

 

   

Губитак права на директна давања:

 

   

Привредни субјекат у приватном сектору губи право на коришћење директних давања уколико у периоду од дана ступања на снагу Програма па до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања, смањи број запослених за више од 10% не рачунајући запослене који су са привредним субјектом у приватном сектору закључили уговор о раду на одређено време пре ступања на снагу Програма за период који се завршава у периоду од дана ступања на снагу Програма до истека рока од три месеца од последње исплате директних давања.

   

Такође, привредни субјекти у приватном сектору који исплате дивиденде почев од дана ступања на снагу Програма па до краја 2021. године, немају право на исплату директних давања, а у случају да им се директна давања исплате на њих се сходно примењују правила за губитак права на коришћење директних давања.

 

   

Испуњеност услова за губитак права на коришћење директних давања проверава Пореска управа сваког последњег дана у месецу почев од месеца марта 2021. године закључно са 30. септембром 2021. године, с тим да се испуњеност услова за губитак права на коришћење директних давања може контролисати и након 30. септембра 2021. године у роковима за застарелост.

 

   

Опширније о наведеном Програму писаћемо у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste