Сви предузетници, независно од величине, састављају и достављају само биланс стања и успеха

Према најновијем мишљењу Министарства финансија 011-00-00100/2021-16 од 3. фебруара 2021. године, сви предузетници, независно од величине у коју су разврстани на основу података из финансијских извештаја за 2019. годину, у оквиру годишњег финансијског извештаја за 2020. годину састављају и достављају само биланс стања и биланс успеха.

 

У вези са наведеним мишљењем Министарства финансија, АПР је 18. фебруара 2021. године на својој интернет страници www.apr.gov.rs објавио саопштење у вези са обимом и начином достављања годишњег финансијског извештаја предузетника за 2020. годину у којем је наведено:

 

„...


У складу са наведеним Мишљењем, Агенција ће обезбедити достављање редовних годишњих финансијских извештаја за поменуте категорије предузетника одмах по окончању поступка пријема података за статистичке потребе за 2020. годину, односно почетком марта.

  

С тим у вези, Агенција позива све предузетнике који примењују међународне рачуноводствене стандарде, а који намеравају да своје финансијске извештаје за 2020. годину саставе и доставе у ужем сету да, у овом моменту, доставе само захтев Подаци за статистичке потребе, док ће захтев Редовни годишњи финансијски извештај који чине Биланс стања и Биланс успеха, моћи да доставе након 1. марта 2021. године.

  

С друге стране, Агенција и даље пружа могућност поменутим предузетницима, уколико то желе, да финансијски извештај саставе и доставе на ширем сету образаца (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине и Извештај о променама на капиталу) и то или истовремено са Подацима за статистичке потребе (до 1.марта) или одвојено од тог извештаја (након 1. марта текуће године).

 

Предузетници који су већ доставили редовни годишњи финансијски извештај који садржи шири сет образаца, заједно са Подацима за статистичке потребе, могу, уколико то желе, да на имејл адресу finizvestaji@apr.gov.rs поднесу захтев за одустанак од дела захтева који се односи на редовни годишњи финансијски извештај, на основу којег ће им бити омогућено (након 1. марта) да доставе нови финансијски извештај који чине само Биланс стања и Биланс успеха.".

  
У наставку дајемо интегрални текст мишљења Министарства финансија:
 

 

У вези са Вашим захтевом од 29. јануара 2021. године, којим од овог министарства тражите мишљење у вези са обимом (сетом) финансијских извештаја које треба да саставе и доставе Агенцији за привредне регистре предузетници за 2020. годину, а који су према подацима из финансијских извештаја за 2019. годину разврстани у мала, средња или велика правна лица, из надлежности прописа о рачуноводству обавештавамо Вас о следећем:

   

Законом о рачуноводству („Службени гласник РС", број 73/19, у даљем тексту: Закон), уређују се обвезници примене овог закона, разврставање правних лица и предузетника, организација рачуноводства, рачуноводствене исправе и врсте пословних књига, услови и начин вођења пословних књига, Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, признавање и вредновање позиција у финансијским извештајима, састављање, достављање и јавно објављивање финансијских извештаја, годишњег извештаја о пословању, извештаја о корпоративном управљању, извештаји о плаћањима ауторитетима власти и нефинансијско извештавање, Регистар финансијских извештаја, Национална комисија за рачуноводство и надзор над спровођењем одредби овог закона.

   

Одредбама члана 6. став 1. Закона прописано је да се правна лица и предузетници, у смислу овог закона, разврставају се на микро, мала, средња и велика правна лица, у зависности од просечног броја запослених и пословног прихода у пословној години и вредности укупне активе утврђене на датум биланса редовног годишњег финансијског извештаја.

   

Одредбама члана 29. ст. 5 - 7. Закона, прописано је следеће:

   

Редован годишњи финансијски извештај великих правних лица, средњих правних лица, правних лица која имају обавезу састављања консолидованих годишњих финансијских извештаја (матична правна лица), јавних друштава, односно друштава која се припремају да постану јавна, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, независно од величине обухвата: 

1)    Биланс стања,

2)    Биланс успеха,

3)    Извештај о осталом резултату,

4)    Извештај о променама на капиталу,

5)    Извештај о токовима готовине и

6)    Напомене уз финансијске извештаје.

   

Редован годишњи финансијски извештај правних лица и предузетника, осим правних лица из ст. 5. и 7. овог члана, обухвата:

1)    Биланс стања,

2)    Биланс успеха и

3)    Напомене уз финансијске извештаје.

   

Редован годишњи финансијски извештај предузетника и других правних лица из члана 2. тачка 2) овог закона разврстаних као микро правно лице обухвата:

1)    Биланс стања и

2)    Биланс успеха.

   

Прелазним и завршним одредбама Закона (члан 64. став 2.) предвиђено је да ће одредбе члана 6. ст. 13. и 14, члана 29, чл. 44-49, чл. 51. и 52. овог закона, почети да се примењују од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године.

   

Додатно, чланом 65. Закона, прописано је да даном ступања на снагу Закона (1. јануар 2020. године) престаје да важи Закон о рачуноводству („Службени гласник РС", бр. 62/13 и 30/18), осим одредаба члана 2. тач. 7)-9), чл. 33-38, чл. 40. и 41. тог закона које престају да важе 30. децембра 2021. године.

   

Овим путем указујемо на одредбе старог Закона о рачуноводству („Службени гласник РС", бр. 62/13 и 30/18) у делу који се односи на члан 2. тач. 7)-9) којима је прописано следеће:

7) редован годишњи финансијски извештај правних лица која примењују МСФИ, односно МСФИ за МСП обухвата:

(1) Биланс стања, који представља преглед имовине, обавеза и капитала правног лица на одређени дан;

(2) Биланс успеха, који представља преглед прихода, расхода и резултата пословања насталих у одређеном периоду;

(3) Извештај о осталом резултату, који чине ставке прихода и расхода (укључујући и рекласификације услед кориговања), које нису признате у Билансу успеха, како се захтева или дозвољава према другим МСФИ. Компоненте осталог резултата чине ставке које се, према захтевима појединих МСФИ, признају у оквиру капитала;

(4) Извештај о променама на капиталу, који пружа информације о променама на капиталу правних лица током извештајног периода;

(5) Извештај о токовима готовине, који пружа информације о приливима и одливима готовине и готовинских еквивалената током извештајног периода;

(6) Напомене уз финансијске извештаје, које садрже описе или рашчлањавања ставки обелодањених у извештајима из подтач. (1) - (5) ове тачке, примењене рачуноводствене политике, као и информације о ставкама које се нису квалификовале за признавање у овим извештајима, а значајне су за оцену финансијског положаја и успешности пословања правног лица, као и остале информације у складу са захтевима МСФИ;

8) редован годишњи финансијски извештај других правних лица из тачке 2) овог члана, осим других правних лица разврстаних у микро правна лица из члана 6. став 2. овог закона обухвата:

(1)   Биланс стања;

(2)   Биланс успеха;

(3)   Напомене уз финансијске извештаје;

9) редован годишњи финансијски извештај микро правних лица и предузетника, обухвата:

(1)   Биланс стања;

(2)   Биланс успеха;

   

Дакле, одредбе члана 2. тач. 7)-9) старог Закона о рачуноводству („Службени гласник РС", бр. 62/13 и 30/18) још увек су у примени приликом обавезе дефинисања обима (сета) финансијских извештаја за правна лица и предузетнике приликом састављања финансијских извештаја са стањем на дан 31. децембра 2020. године (финансијски извештаји за 2020. годину).

   

Имајући у виду горе наведено, мишљења смо да се на састављање и достављање Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) обима (сета) финансијских извештаја за предузетнике за 2020. годину, примењује поменута одредба члана 2. тачка 9) старог Закона о рачуноводству („Службени гласник РС", бр. 62/13 и 30/18), којом је дефинисано да сви предузетници (независно од величине у коју су разврстани на бази података из финансијских извештаја за 2019. годину) састављају и достављају искључиво Биланс стања и Биланс успеха. Независно од тога, за потребе достављања извештаја за статистичке и друге потребе, предузетници (као уосталом и сва правна лица) свакако састављају и достављају поред Биланса стања и Биланса успеха и Статистички извештај и то најкасније до краја фебруара 2021. године.

   

Овим путем такође напомињемо да је рок за предају редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину за правна лица и предузетнике, ради јавног објављивања, 30. јун 2021. године, осим ако посебним законом није друкчије уређено. Самим тим, неопходно је да се у оквиру Посебног информационог система Агенције благовремено (након истека рока за подношење извештаја за статистичке и друге потребе) обезбеде сви технички предуслови како би сви предузетници несметано могли да приступе систему и поднесу финансијске извештаје (Биланс стања и Биланс успеха) за 2020. годину у законском року.

   

На крају, сагласно члану 64. став 2. Закона, почев од финансијских извештаја који се састављају на дан 31. децембра 2021. године, предузетници који се буду претходно разврстали у мала правна лица биће у обавези да поред Биланса стања и Биланса успеха састављају и достављају Агенцији и Напомене уз финансијске извештаје, док ће они предузетници који буду претходно разврстани у категорију средњих и великих правних лица имати обавезу састављања и достављања комплетног сета финансијских извештаја (поред поменутих извештаја обухвата и Извештај о осталом резултату, Извештај о променама на капиталу и Извештај о токовима готовине).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste