Донет нови програм коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде

На седници Владе РС одржаној 11. фебруара 2021. године донета је Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (у наставку: Уредба).

   

Уредбом је утврђен нови Програм распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у наставку: Програм), који је по својој суштини исти као и програм субвенција усвојен почетком децембра 2020. године.

   

Програмом се утврђује распоред и коришћење субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

   

Средства утврђена Програмом додељују се бесповратно а исплату средстава привредним субјектима вршиће министарство надлежно за послове туризма (Министарство трговине, туризма и телекомуникација).

   

Средства се додељују у висини од 30.900,24 динара по сваком запосленом за кога је привредни субјект исплатио зараду за месец децембар 2020. године и поднео одговарајућу пореску пријаву.

   

Средства се додељују у висини од 30.900,24 динара по сваком запосленом за кога је привредни субјект исплатио зараду за месец децембар 2020. године и поднео одговарајућу пореску пријаву

   

Привредни субјекти из угоститељске и туристичке привреде могу користити субвенције и по овом Програму, као и по програму који је утврђен Уредбом о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID19.

   

Одобрена средства субвенција уплаћиваће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне које ће Министарство финансија - Управа за трезор отворити за ове потребе.

   

Након отварања посебних наменских динарских рачуна, Управа за трезор доставиће Министарству трговине, туризма и телекомуникација Списак привредних субјеката из Главе III. одељак 2. став 2. Програма допуњен бројевима тих рачуна ради уплате средстава корисницима.

  

 1. Право на коришћење бесповратних средстава

   

Право на коришћење бесповратних средстава имају привредни субјекти у приватном сектору - сви привредни субјекти који нису обухваћени Правилником о Списку корисника јавних средстава („Службени гласник РСˮ, број 160/20 - у даљем тексту: привредни субјекти), и то:
        резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица;
        резидентни предузетници у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана;
        огранци и представништва страних правних лица.

 

2. Услови за доделу бесповратних средстава

 

Право на бесповратна средства могу да остваре привредни субјекти који су у Агенцији за привредне регистре (АПР), као претежну делатност, регистровали:
        5610 - делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
        5621 - кетеринг
        5629 - остале услуге припремања и послуживања хране
        5630 - услуге припремања и услуживања пића
        5510 - хотели и сличан смештај
        5520 - одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
        5530 - делатности кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице
        5590 - остали смештај
        7911 - делатност путничких агенција
        7912 - делатност тур-оператора
        7990 - остале услуге резервације и делатности повезане са њима
        7711 - изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила.
 
Министарство финансија - Пореска управа сачиниће Списак привредних субјеката који су, као претежну делатност, регистровали једну од
претходно наведених делатности, који садржи податке о њиховом ПИБ-у и МБ, називу и адреси (улица и број, место и поштански број), као и податке о броју запослених за које су привредни субјекти исплатили зараду за месец децембар 2020. године и поднели одговарајућу пореску пријаву. Списак ће се објавити на интернет страницама Министарства финансија - Пореске управе и Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

   

Привредни субјект прихвата права и обавезе из Програма коришћењем средстава са посебног наменског рачуна на који ће бити уплаћена средства по Програму.

   

Привредни субјект губи право на коришћење субвенцијe уколико смањи број запослених за више од 10% у периоду од дана ступања на снагу Уредбе (очекује се од 13. фебруара 2021. године) закључно са истеком периода од 3 месеца након исплаћене помоћи, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре дана ступања на снагу ове уредбе за период који се завршава од дана ступања на снагу ове уредбе до истека периода од 3 месеца након исплаћене помоћи, односно уколико додељена бесповратна средства до истека периода од 3 месеца након исплаћене помоћи у потпуности или делимично не искористи искључиво за зараде запослених. Проверу овог услова за доделу вршиће Министарство финансија, о чему ће, у случају неиспуњења, обавестити Министарство трговине, туризма и телекомуникација, које ће, захтевати повраћај одобрених бесповратних средстава од привредног субјекта.

   

Привредни субјект средства са посебног наменског рачуна може искористити искључиво за зараде запослених.

   

Уколико се утврди да је привредни субјект смањио број запослених више од прописаног броја или да је ненаменски користио додељена бесповратна средства, привредни субјект је дужан да, најкасније у року од 30 дана од дана пријема захтева Министарства изврши повраћај искоришћених субвенција са каматом обрачунатом по стопи по којој се врши обрачун камате за кашњење у исплати пореских обавеза, почев од дана када је искористио средства до дана када врши повраћај.

   

Велики привредни субјекти који су у стечају или у поступку ликвидације, односно привредни субјекти који су се налазили у тешкоћама пре 31. децембра 2020. године, дужни су да изврше повраћај одобрених средстава.

   

3. Исплата бесповратних средстава

 

Исплата бесповратних средстава извршиће се на посебне наменске динарске рачуне привредних субјеката наведених у Списку.

   

Привредни субјекти са Списка биће обавештени о отварању наменских динарских рачуна достављањем обавештења у електронско пореско сандуче на порталу еПорези.

   

Привредни субјект исплаћена средства може искористи закључно са 30. септембром 2021. године, након чега ће наменски рачуни бити затворени а неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste