Објављени су Правилници о извештавању о извршеним расходима за плате корисника буџета Републике Србије и локалних власти

На основу овлашћења, прописаних чланом 10. став 2. и чланом 45. став 4. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС", бр. 149/20), министар финансија, донео је:

- Правилник о начину и садржају извештавања о извршеним расходима за плате код директних и индиректних корисника буџета Републике Србије у 2021. години („Сл. гласник РС", бр. 11/21) и

- Правилник о начину и садржају извештавања о планираним  и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2021. години („Сл. гласник РС", бр. 11/21).

   

Како су правилници ступили на снагу 13. фебруара 2021. године, а с обзиром на одредбу из члана 91. став 2. Закона о општем управном поступку која гласи: „Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана", закључујемо да директни корисници буџетских средстава Републике Србије, као и локалне власти треба да изврше своју обавезу одмах након државног празника Сретење - Дан државности Србије тј. 17. фебруара 2021. године достављањем прописаних образаца, који су саставни део ових правилника.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste