Просечна зарада за децембар 2020., неопорезиви износ за годишњи порез на доходак грађана и петоструки износ за обрачун пореске амортизације

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 25. фебруара 2021. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за децембар 2020. године износила је 90.849 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 66.092 динара.

 

У односу на претходни месец (новембар 2020. године), просечна бруто зарада за децембар 2020. године номинално је већа за 7,9% а реално већа за 7,8%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 8,5% а реално већа за 8,4%.

 

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за децембар 2020. године номинално је већа за 10,4%, а реално за 9,0%, док је просечна нето зарада, такође, већа за 10,6% номинално, односно за 9,2% реално.

 

Такође, у наведеном саопштењу Републичког завода за статистику објављен је и податак о просечној заради исплаћеној у периоду јануар - децембар 2020. године. Просечна зарада у Републици Србији која је исплаћена у периоду јануар - децембар 2020. године износи 82.984 динара, а просечна нето зарада (без пореза и доприноса) исплаћена у периоду јануар - децембар 2020. године износи 60.073 динара.

   

Дакле, просечна годишња зарада у 2020. години износила је 995.808 динара (82.984 * 12), а неопорезиви износ за примену приликом утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2020. годину износи 2.987.424 динара (995.808 * 3).

  

За потребе обрачуна пореске амортизације за стална средства стечена закључно са 31. децембром 2018. године, приликом попуњавања Обрасца ОА, петоструки износ просечне месечне зараде за децембар 2020. године износи 454.245 динара (90.849 * 5).

           

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

  

Зараде

Зараде без пореза и доприноса

децембар 2020

I-XII 2020

децембар 2020

I-XII 2020

Република Србија - укупно

90 849

82 984

66 092

60 073

Зараде запослених у радном односу

91 258

83 384

66 409

60 380

Зараде запослених ван радног односа

58 389

54 489

40 924

38 190

Зараде запослених у правним лицима

97 105

88 369

70 742

64 071

Зараде предузетника и запослених код њих

47 609

45 147

33 952

31 978

Зараде у јавном сектору

99 853

94 510

71 800

67 899

Зараде ван јавног сектора

87 006

77 935

63 656

56 645

           


АРХИВА ВЕСТИ

ereste