Према мишљењу Министарства културе и информисања обавеза достављања преписа архивске књиге настаје (тек) 2022. године

Министарство културе и информисања издало је мишљење Број: 011-00-71/2021-02 од 29. априла 2021. године у којем је одговорило на бројна питања микро, малих и средњих предузећа, у вези са применом Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Сл. гласник РС", бр. 6/20), које је у њихово име поставила Привредна комора Србије.

 

Овим мишљењем, одговорено је на, тренутно, најважнија питања у вези са применом овог закона, и то:

        ДОКУМЕНТАРНИ МАТЕРИЈАЛ је целина докумената или записа насталих или примљених деловањем и радом субјеката из члана 2. став  1. тачка 3) овог закона, међу којима су наедена и:

o     јавна предузећа,

o     привредна друштва,

o     предузетници и

o     друга правна лица

§       што значи да се под овим субјектима, као ствараоциима и имаоцима архивске грађе и документарног материјала, подразумевају и микро, мала и средња предузећа - који су у обавези да примењују овај закон;

       АРХИВСКА ГРАЂА је само онај документарни материјал који се трајно чува, а

o     рокове чувања, сваке категорије докумената, утврђује стваралац и ималац (осим физичких лица)

§       Листом категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања - на који сагласност даје надлежни јавни архив;

       ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА, које настају радом привредних друштава, односно микро, малих и средњих предузећа ПРЕДВИЂЕНО ЈЕ ДА СЕ ЧУВАЈУ ТРАЈНО

o     и то на основу других закона (Закон о рачуноводству, Закон о порезу на додату вредност...)

       ОБАВЕЗЕ органа, установа, предузећа и других правних лица у  току чијег рада настаје регистратурски материјал и архивска грађа БИЛЕ СУ ПРЕДВИЂЕНЕ Законом о културним добрима ("Сл. гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон), из чега се закључује да

o     нови Закон о архивској грађи и архивској делатности, није увео (потпуно) нове обавезе које захтевају знатно обимнију евиденцију, додатно ангажовање радника, трошкове архивирања;
 

 •         с обзиром на то да је прописано ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕПИСА АРХИВСКЕ КЊИГЕ, до 30. априла текуће године, за документарни материјал настао у претходној години, а да је Закон у примени од 2. фебруара 2021. године, од када се односи и на документарну грађу у настајању

o        мишљења смо (Министарство културе и информисања) да обавеза достављања преписа рхивске књиге надлежном јавном архиву за привредна друштва (ствараоце и имаоце архивске грађе и документарног материјала, осим физичких лица)

§         настаје 2022. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste