Усвојен Програм помоћи ноћним баровима и клубовима

У „Сл. гласнику РС" број 51 дана 21. маја 2021. године објављена је Уредба о утврђивању Програма подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (у наставку: Уредба), која је ступила на снагу 22. маја 2021. године.

 

Уредбом је утврђен Програм подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, који је одштампан уз Уредбу и чини њен саставни део.

 

Висину средстава којa могу да остваре привредни субјекти по основу Уредбе утврдиће Влада, посебним актом.

 

Средства субвенција, која ће бити утврђена посебним актом Владе, додељују се бесповратно. Исплату средстава привредним субјектима вршиће министарство надлежно за послове туризма - Министарство трговине, туризма и телекомуникација.

 

Одобрена средства уплаћиваће се корисницима на посебне наменске динарске рачуне отворене код Управe за трезoр.

           

Право на коришћење средстава имају привредни субјекти у приватном сектору који испуњавају опште и посебне услове за доделу средстава у складу са Програмом, под условом да нису обухваћени Правилником о Списку корисника јавних средстава („Сл. гласник РСˮ, број 160/20), и то:

- резидентна правна лица у смислу закона којим се уређује опорезивање добити правних лица;

- резидентни предузетници у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

   

У складу са Уредбом и Програмом, право на средства могу да остваре привредни субјекти који на дан објављивања Уредбе (21. мај 2021. године) испуњавају следеће oпште услове:

1) да су у АПР, као претежну делатност, регистровали:

  - 5610 - делатности ресторана и покретних угоститељских објеката, или

  - 5630 - услуге припремања и услуживања пића;

2) да им Пореска управа није привремено одузела ПИБ на основу члана 26. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РСˮ, бр. 80/02, ... , 86/19 и 144/20);

3) да су евидентирани као обвезници ПДВ, са датумом евидентирања у систем пореза на додату вредност не каснијим од 1. априла 2019. године, као и да у периоду од 1. априла 2019. године до дана ступања на снагу Уредбе (до 22. маја 2021.) нису брисани из евиденције обвезника ПДВ;

4) да над њима није покренут поступак стечаја или ликвидације.

             

Право на средства могу да остваре привредни субјекти који испуњавају следеће посебне услове:

1) да нису добили помоћ по другом основу секторске помоћи, и то као подршку раду хотелске индустрије;

2) да немају дуговања по свим јавним приходима које администрира Пореска управа, закључно са 29. фебруаром 2020. године;

3) да су, у најмање једном објекту врсте ноћни бар или ноћни клуб, у периоду од 1. априла 2019. до 31. марта 2020. године, радили у радном времену које започиње не пре 17 часова и које се завршава не пре 02 часа после поноћи, најмање два дана у недељи, као и да су евидентирали сваки појединачно остварен промет преко фискалне касе;

4) да су у периоду од 1. априла 2020. до 31. марта 2021. године у односу на референтни период од 1. априла 2019. до 31. марта 2020. године имали пад промета на који се плаћа ПДВ, од најмање 70%, а што се утврђује на основу података из пријава ПДВ за одговарајући период;

5) да им у периоду од 1. априла 2019. године до дана ступања на снагу Уредбе није изречена мера привремене забране обављања делатности у току пореске контроле, на основу члана 131. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

  

Изузетно од тачке 2), право на бесповратна средства по основу Уредбе могу да остваре привредни субјекти чија дуговања по основу јавних прихода које администрира Пореска управа не прелазе износ од 10.000,00 динара, на дан 29. фебруара 2020. године.           

 

Привредни субјект губи право на коришћење средстава уколико од дана доделе средстава до 30. јуна 2022. године:

1) престане да обавља делатност 5610 односно 5630, у врсти угоститељског објекта ноћни бар или ноћни клуб;

2) оствари мањи промет од 30% промета, на који се плаћа ПДВ, у периоду од 1. јула 2021. године до 30. јуна 2022. године, у односу на период од 1. априла 2019. године до 31. марта 2020. године.

  

Привредни субјекти су дужни да Министарству трговине, туризма и телекомуникација квартално, од дана исплате средстава, до петог у месецу за претходни квартал достављају доказ у вези са претходном тачком 2) - да нису остварили мањи промет од 30% промета, и то:

- периодични извештај за квартал, којим исказују збирни промет за објекат који послује у врсти ноћни бар, односно ноћни клуб, остварен за тај квартал;

- копије листова ЕДИ књиге за одговарајући квартал.

  

Изузетно од тачке 2), привредни субјекти неће изгубити право на додељена средстава, ако су актом Владе или наредбом министра, односно актом јединице локалне самоуправе ограничени у обављању делатности у периоду између 02 часа и 05 часова после поноћи, у укупном трајању не мање од 120 дана.

  

Јавни позив за подношење захтева за утврђивање права за помоћ (у наставку: захтев) за коришћење средстава објављен је 22. маја 2021. године на званичној интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација -  https://mtt.gov.rs/vesti/javni-poziv/.  

             

 

Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објављивања Јавног позива, односно 6. јун 2021. године.

Захтев са потребном документацијом се доставља Пореској управи, преко портала еПорези, у делу „Изјава о заинтересованости за помоћˮ.

  

Уз захтев, подносилац доставља и следећу документацију:

- копију исечка о отварању фискалне касе, првог и последњег фискалног исечка за два узастопна радна дана у оквиру једне недеље, по радном времену пореског обвезника, за сваки квартал од 1. априла 2019. до 31. марта 2020. године;

- копије свих листова ЕДИ књиге за исти период;

- одлуку о радном времену пореског обвезника.

  

Пореска управа ће, након спроведеног поступка провере за сваког привредног субјекта, сачинити Списак привредних субјеката који испуњавају услове и доставити га Министарству трговине, туризма и телекомуникација и Управи за трезор. Списак привредних субјеката који испуњавају услове биће објављен на интернет страници Министарства.

    

Привредни субјекти са Списка биће обавештени о отварању наменских динарских рачуна достављањем обавештења у електронско пореско сандуче на порталу еПорези.

   

Привредни субјекти исплаћена средства могу искористити до истека периода од три месеца након исплаћених средстава, након чега ће неискоришћена средства бити пренета у буџет Републике Србије.

  

Све додатне информације заинтересовани могу добити на телефоне: 011/3139-676, 011/3139-677 и 011/3139-678.

* * *

Пореска управа Републике Србије је дана 28. маја 2021. године на својој интернет страници www.purs.gov.rs објавила Обавештење у вези примене Уредбе о утврђивању програма подршке раду ноћних барова и ноћних клубова због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

  

У оквиру наведеног Обавештења, Пореска управа је дала Упутство за подношење Изјаве о заинтересованости за помоћ угоститељима - ноћним клубовима и баровима у условима пандемије због болести изазване вирусом SARS-CoV 2, које се може преузети путем следећег линка:

  

https://www.purs.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_28297/Uputstvo za podnosenje izjave o zainteresovanosti za pomoc ugostiteljima.pdf


АРХИВА ВЕСТИ

ereste