Евидентирање пословног простора за потребе еФискализације од 1. октобра 2021. године

У „Сл. гласнику РС" број 93 од 24. септембра 2021. године, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора (у наставку: Измена правилника), који је ступио на снагу 24. септембра 2021. године, а примењује се од 1. октобра 2021. године.

   

Најважнија Измена правилника односи се на почетак евидентирања података о пословном простору и пословним просторијама. Наиме, првобитно је било предвиђено да се достављање података о пословном простору и пословним просторијама, у електронском облику преко портала Пореске управе, врши почев од 1. новембра 2021. године, али је Изменама правилника као почетак достављања података Пореској управи о пословном простору и пословним просторијама утврђен 1. октобар 2021. године.

   

Према томе, обвезници нове фискализације имаће могућност пријаве података о пословном простору и пословним просторијама већ од 1. октобра 2021. године, што ће бити основ за добијање субвенција од стране државе за покривање трошкова преласка на нови модел фискализације.

   

Изменама правилника, промењен је чл. 2. Правилника о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Сл. гласник РС", број 31/21) којим се сада предвиђа подношење пријаве  уместо захтева. Измењеним чл. 2. прецизирано је да датум почетка обављања делатности у пословном простору и пословној просторији за коју је поднета пријава представља датум када је обвезник фискализације почео да обавља делатност малопродаје и/или пружања услуга физичким лицима у том пословном простору и пословној просторији за коју је поднета пријава. Такође, истим чланом, предвиђено је да Пореска управа, након извршене провере достављених података, у року од три дана од дана достављања пријаве са подацима, доставља подносиоцу пријаве обавештење, које садржи јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије, која ће се користити у електронском фискалном уређају.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste