Пуштен у рад Посебан информациони систем АПР

На интернет страници Агенције за привредне регистре (АПР) www.apr.gov.rs објављена је информација, којом се обавештавају сви заинтересовани, да је 31. јануара 2022. године пуштен у продукцију нови Посебан информациони систем Агенције за пријем, обраду и јавно објављивање финансијских извештаја, односно документације (ПИС ФИ Агенције).

 

Изградњом тог система, АПР је усвојио нов начин финансијског извештавања који се, у складу са новим Законом о рачуноводству, примењује почев од финансијских извештаја који се састављају на 31.12.2021. године и касније, као и поједине захтеве корисника за унапређењем одређених функционалности претходног система које би обвезницима, као и књиговођама, олакшало поступак достављања финансијских извештаја, односно документације.

  

Како је наведено на сајту АПР, у делу „Регистри / Финансијски извештаји / еДостављање финансијских извештаја за 2021. годину / Приступ апликацији за достављање финансијских извештаја", Закон о рачуноводству (Закон) обавезује сва правна лица и предузетнике да финансијске извештаје, укључујући и образац Статистички извештај, као и Изјаву о неактивности, достављају АПР искључиво путем интернета у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције) (https://fin.apr.gov.rs/FiEksterna/), потписане квалификованим електронским потписом законског заступника. Наведено се односи и на достављање прописане документације од стране обвезника ревизије.

   

ПИС ФИ Агенције обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја и документације прописане Законом, јавно објављивање података и докумената у складу са истим, складиштење и чување електронских докумената, као и јединствени поступак испоруке података и докумената свим заинтересованим корисницима, односно пружања услуга из Регистра финансијских извештаја.

 

Обвезници који достављају финансијске извештаје, односно Изјаву о неактивности састављене на дан 31.12.2021. године и касније, систему приступају путем линка Финансијски извештаји-ПОЧЕВ ОД 31.12.2021.

 

Обвезници који извештаје састављају са датумом пре 31.12.2021. године, систему приступају путем линка Финансијски извештаји-ПРЕ 31.12.2021.

 

 

Начин уноса финансијских извештаја, односно прописане документације у ПИС ФИ Агенције и одговарајућа контрола унетих података и докумената објашњени су Tехничким упутством за коришћење Апликацијe за састављање и достављање финансијских извештаја, односно документације  https://www.apr.gov.rs/upload/Portals/0/GFI_2022/FI_Tehnicko_uputstvo_v3.pdf

  

Начин састављања и достављања појединачних врста захтева путем ПИС ФИ система, објашњен је у корисничким упутствима за достављање конкретне врсте захтева (нпр. Изјаве о некативности, редовног годишњег финансијског извештаја, редовног годишњег финансисјког извештаја и документације, редовног годишњег финансисјког извештаја са доброввољном ревизијом, ванредног финансијског извештаја и др.) .

 

Потписивање квалификованим електронским потписом законског заступника у електронском облику путем интернета објашњено је Tехничким упутством за потписивање докумената квалификованим електронским сертификатом (https://www.apr.gov.rs/upload/Portals/0/Service_desk/ePotpisivanje.pdf).

 

Привредна друштва, предузетници који воде двојно књиговодство, као и остала правна лица која имају обавезу достављања финансијских извештаја АПР, плаћање накнаде за услугу обраде и објављивања извештаја, односно прописане документације могу извршити Visa, MasterCard или DinaCard платном картицом путем посебне апликације АПР за електронско плаћање, што је објашњено Tехничким упутством за електронско плаћање накнаде.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste