Попуњавање Статистичког извештаја

Након што је АПР објавила Правила рачунске и логичке контроле финансијских извештаја за 2021. годину, јасније је на који начин обвезници треба да попуне Статистички извештај. У табели II. Бруто промене нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава, Статистичког извештаја, код позиција АОП 9016 до 9022, предвиђено је да се рачунска контрола врши хоризонтално само за стање на почетку и на крају године, а вертикална само за кол. 4. и 5, тако да се попуњавање ових позија врши на следећи начин:


1)     Повећања у току године (АОП 9017 и 9018) уноси се податак у кол. 4. и 5;
2)     Смањења у току године (АОП 9019) уноси се податак у кол. 4. и 5;
3)     Амортизација и обезвређење (АОП 9020) уноси се податак само у колону 5 (у кол. 4. и 6. уноси се „0");
4)      Ревалоризација (АОП 9021) уноси се податак само у кол. 4. и 5.

 

Када се попуне подаци на наведени начин, колона 6. код ових позија неће се сложити и тако треба да остане, јер се не врши рачунска контрола за колону 6. Кол. 4. и 5. код АОП 9022, морају одговарати стању на крају године из пословних књига.

 

По остом принципу се попуњавају остале позиције у табели II. (АОП 9008 до 9015, и АОП 9023 до 9030, као и АОП 9031 до 9037).

 

Забуна је настала и код позиције АОП 9006 - Просечан број запослених преко агенција и организација за запошљавање, јер то нису лица која су запослена код послодавца. Ову позицију ће попунити они обвезници који имају исказан податак о накнадама на рачуну 528, дакле ако су ангажовали раднике преко агенција и задруга. На АОП 9006, ови обвезници унеће просечан број лица ангажованих преко агенција и задруга, иако та лица нису запослена код њих. Трошкови ангажовања лица преко агенција и задруга, уноси се на позицији АОП 9085, а то је податак са рачуна 528. Уколико подаци нису исказани на АОП 9006, законски заступник треба својим потписом то да потврди.

  

Следећи проблем који се јавља у Статистичком извештају, јесте табела XIII. Бруто потраживања за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, и то позиције АОП 9130 до 9132, у којима нису обухваћена потраживања од осталих правних лица који нису физичка лица, предузетници и корисници јавних средстава. Дакле, обвезници треба да попуњавају овај извештај онако како их сам образац води, дакле уносе само тражене податке (део са рачуна 204, без података о продатим производима, роби и услугама осталим правним лицима). Напомињемо да овај извештај служи искључиво за статистичке потребе (није битно да ли ће се неке позиције дуплирати и да ли ће се позиције сложити).

 

У вези са попуњавањем Статистичког извештаја писали смо у РП бр. 2-3/22, страна 73. Правила рачунске и логичке контроле финансијским извештајима налазе се на сајту АПР, а можете их преузети овде.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste