СЕФ и СУФ могу се користити и пре 1. маја 2022. године, почев од 11. априла 2022. године

У „Сл. гласнику РС" број 46 од 8. априла 2022. године донета су подзаконска акта Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС", бр. 44/21 и 129/21; у наставку: Закон), којим се прописује да се систем електронских фактура (СЕФ) и систем за управљање фактурама (СУФ) могу користити и пре 1. маја 2022. године, а најраније почев од 11. априла 2022. године, и то:

•·         Уредба о допуни Уредбе о условима и начину коришћења система за управљање фактурама;

•·         Уредба о допуни Уредбе о условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику;

•·         Правилник о допунама Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура.

     

Допунама наведених Уредби и Правилника прописано је да:

§         Субјект јавног сектора који има више нивоа сагласности и који не поседује свој систем или део система за управљање фактурама може да прима електронске фактуре преко система за управљање фактурама и пре 1. маја 2022. године, а најраније од 11. априла 2022. године;

§         Субјекти јавног сектора и субјекти приватног сектора из члана 2. Закона, као и добровољни корисници система електронских фактура из члана 2. Закона могу користити систем електронских фактура у складу са Законом и пре 1. маја 2022. године, а најраније од 11. априла 2022. године;

§         Коришћење података из система електронских фактура биће омогућено и пре 1. маја 2022. године, а најраније од 11. априла 2022. године.

   

Одредбама Правилника о изменама и допунама Правилника о елементима електронске фактуре, форми и начину доставе пратеће и друге документације кроз систем електронских фактура, начину и поступку електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура и начину примене стандарда електронског фактурисања, прописано је:

v     Систем електронских фактура процесуира електронску фактуру, која је:

1)      коначна фактура (сматра се фактура која се издаје по основу извршеног промета добара и услуга),

2)      авансна фактура (сматра се фактура која се издаје по основу примљеног аванса за будући промет добара и услуга),

3)      документ о повећању накнаде или

4)      документ о смањењу накнаде;

v     Издавалац у систему електронских фактура сторнира електронску фактуру која није требало да буде издата или је погрешно издата;

v     Обрачун пореза на додату вредност из члана 4. став 2. Закона обвезник евидентирања обрачуна:

-  коригује у систему електронских фактура у случају када је обрачун пореза на додату вредност погрешно евидентиран,

- поништава у систему електронских фактура у случају када обрачун пореза на додату вредност није требало да буде евидентиран.

 

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste