Објашњење МФ у вези са подношењем пореске пријаве ППДГ-2Р

Министарство финансија дало је Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину, бр. 413-00-2/2022-04, од 4. априла 2022. године, у којем се по први пут наводи да су обвезници, који остваре доходак (годишњи збир опорезованих прихода у 2021. години, који су предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана) већи од неопорезивог износа 3.268.224 динара, дужни да поднесу пореску пријаву ППДГ-2Р.

   

Дакле, према овом објашњењу, годишњи збир опорезивих прихода из 2021. године, који су предмет опорезивања (збир колоне 3.4. Обрасца ППП ПО - пореска основица), упоређује се са неопорезивим износом од 3.268.224 динара, па уколико је тај годишњи збир опорезивих прихода из 2021. године већи од неопорезивог износа, обвезник је дужан да поднесе пореску пријаву ПППДГ-2Р, независно од тога да ли ће имати обавезу да плати годишњи порез на доходак грађана. На пример, обвезник је у 2021. години остварио нето зараду од 3.224.829 динара (нема других прихода), што значи да неће имати обавезу да плати годишњи порез за 2021. годину. Међутим, ово лице ће имати обавезу да поднесе пореску пријаву ППДГ-2Р за 2021. годину, јер је његов опорезиви приход од зараде већи од неопорезивог износа (опорезив приход износи 4.349.400, порез 434.940 и доприноси из зараде 909.231 динара).

   

Напомињемо да смо у вези са утврђивањем годишњег пореза на доходак грађана за 2021. годину писали у РП бр. 9/22, страна 5, пре објављивања овог објашњења, тако да је потребно узети у обзир ову новину коју утврђује Објашњење Министарства финансија.

 

У вези са овом новином, као и осталим новинама везаним за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2021. годину, биће одржан webinar 18. априла 2022. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste