Промет добара и услуга у малопродаји субјектима јавног сектора

Најчешћа питања која се јављају последњих недеља, између осталог, односе се на промет добара и услуга у малопродаји субјектима јавног сектора и питање издавања како фискалног рачуна, тако и електронске фактуре. Подсећамо, проблем је настао због примене чл. 198. Правилника о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС", бр. 37/21, 64/21, 127/21 и 49/22) и става Министарства финансија да се у случају издавања фискалног рачуна са идентификацијом купца (10: ПИБ, односно 12:ПИБ:ЈБКЈС за субјекте у јавном сектору) и фактуре са свим елементима из чл. 42. Закона о ПДВ то сматра дуплим прометом, односно дуплим обрачуном ПДВ.

   

У циљу решавања претходно наведеног проблема, министар финансија je донео Правилник о допуни Правилника о порезу на додату вредност, који је објављен у „Сл. гласнику РС" број 59 од 20. маја 2022. године а ступио на снагу 21. маја 2022. године.

   

Новодонетим Правилником о допуни Правилника о порезу на додату вредност у Правилнику о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС", бр. 37/21, ... , 49/22) додат је нови члан 198а којим се прописује да за промет добара и услуга за који је издат фискални рачун у складу са прописима којима се уређује фискализација, обвезник ПДВ на захтев субјекта јавног сектора одређеног прописима којима се уређује електронско фактурисање издаје електронску фактуру у складу са тим прописима. Наведни Захтев нарочито садржи:
1)      број издатог фискалног рачуна;
2)      изјаву субјекта јавног сектора да ПДВ исказан у фискалном рачуну није коришћен као претходни порез, односно да је извршена исправка одбитка претходног пореза.

 

Последњим ставом чл. 198а Правилника о порезу на додату вредност прописано је да после издавања електронске фактуре, обвезник ПДВ може да изда фискални рачун у којем је наведен податак „рефундација" за промет за који је издат фискални рачун и електронска фактура.

             

Према томе, након издавања електронске фактуре обвезник ПДВ и фискализације моћи ће да изда фискални рачун у којем је наведен податак „рефундација" за промет за који је издат првобитни фискални рачун и електронска фактура, чиме ће се практично „поништити" промет и обрачун ПДВ са првобитно издатог фискалног рачуна и избеава, претходно поменута, ситуација „двоструког промета и обрачуна ПДВ".

           


АРХИВА ВЕСТИ

ereste