Регистрација субјеката приватног сектора на порталу еФактура

 

У вези са отварањем налога и регистрацијом субјеката приватног сектора по аутоматизму на порталу еФактура почев од 1. јула 2022. године, на том порталу (efaktura.gov.rs) је објављено обавештење дана 1. јула 2022. године са актом министра финансија у вези са обавезама субјеката приватног сектора на основу Закона о електронском фактурисању, чију садржину преносимо у целости:


Обавештавамо Вас да. у складу са Законом о електронском фактурисању (,.Сл. гласник РС", бр. 44/21 и 129/21), од 1. јула 2022. године ступа на снагу обавеза субјекта приватног сектора да прими и чува слсктронске фактурс издате од стране субјекта јавног сектора, као и електронске фактуре издате од странс субјекта приватног сектора. Наведене обавезе испуњавају се коришћењем система електронских фактура на адреси https://efaktura.mfin.gov.rs/


С тим у вези. указујемо па одредбе чл. 2. 3. 4. и 8. Правилника о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину коришћења података који су доступни у систему електронских фактура (Сл. гласник РС", бр. 69/21, 132/21 и 46/22), у складу са којима се врши регистровање за приступ систему електронских фактура и којима је прецизирано да се регистровање врши преко одговарајуће веб апликације која је саставни део система електронских фактура, а у складу са интерним техничким упутством, које се објављује на интернет страници Министарства финансија и које садржи техничка објашњења за рад у систему.


Уколико се преко система електронских фактура захтева издавање електронске фактуре за примаоца - који је субјект приватног сектора, за кога није извршено регистровање, али који има ПИБ у складу са подацима у Јединственом регистру пореских обвезника, биће извршено регистровање примаоца по аутоматизму, а електронска фактура ће бити издата, сачувана и предата примаоцу уколико је за конкретну трансакцију почела да се примењује законска обавеза примаоца да прими електронску фактуру.


У случају регистровања примаоца по аутоматизму, примаоцу ће бити упућено обавештење о томе на адресу електронске поште која је регистрована у Агенцији за привредне регистре или из другог одговарајућег рсгистра. С тим у вези указујемо да, уколико прималац није регистровао адресу електронске поште у Агенцији за привредне регистре или у другом одговарајућем регистру, неће бити могућности да се обавештење достави.


Напомињемо да се, у случају регистровања прималаца no аутоматизму, на субјекте приватног сектора примењују сва права и обавезе у складу са Законом.

Регистровање прималаца по аутоматизму за субјекте приватног сектора, примењује се од 1. јула 2022. године у складу са роком из члана 24. став 3. Закона.


Подсећамо да, у складу са Законом о електронском фактурисању, прималац електронске фактуре проверава послату електронску фактуру приступом систему електронских фактура и прихвата је или одбија у року од 15 дана од дана пријема електронске фактуре, а ако прималац електронске фактуре који је субјект приватног сектора не прихвати или не одбије издату електронску фактуру, непосредно или преко информационог посредника, прималац ће по истеку наведеног рока, бити поново обавештен да је електронска фактура издата; ако не прихвати или не одбије електронску фактуру у року од пет дана од дана добијања поновног обавештења да је електронска фактура издата, електронска фактура, по истеку овог рока. сматра се одбијеном. У складу са Законом, електронска фактура послата примаоцу преко система електронских фактура представља веродостојну исправу."


АРХИВА ВЕСТИ

ereste