Информација о просечној заради исплаћеној у децембру 2017. и просечној годишњој заради у 2017. години

У „Службеном гласнику РС" број 7 од 26. јануара 2018. године објављени су подаци Републичког завода за статистику према којима, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у децембру 2017. године износи 74.887 динара. Исплаћена зарада у децембру 2017. номинално и реално је већа од исплаћене зараде у новембру 2017. за 14,1%.


Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у децембру 2017. године износи 54.344 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру 2017. године номинално и реално је већа за 14,2%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

   

    Децембар 2017

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

74.887

54.344

   

Просечна зарада исплаћена у децембру 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у децембру 2016. године, номинално је већа за 1,7%, а реално је мања за 1,3%.

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у децембру 2017. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру 2016. године, номинално је већа за 1,7%, а реално је мања за 1,3%.

   

 

Такође, у „Службеном гласнику РС" број 7 од 26. јануара 2018. године објављен је и податак о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији исплаћеној у 2017. години која износи 791.712 динара.
 

Узимајући у обзир да према члану 87. Закона о порезу на доходак грађана, годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица која су у календарској години остварила доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, произилази да ће физичка лица која су у 2017. години остварила доходак већи од 2.375.136 динара бити у обавези да плате годишњи порез на доходак грађана за 2017. годину.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste