Објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци

 

У „Сл. гласнику РС", бр. 52/18 од 6. јула 2018. године, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци (даље у тексту: Правилник). Правилник је ступио на снагу већ наредног дана, 7. јула 2018. године, тако да се он већ примењује.
  

Правилником је прописано да се обавезно издаје рачун за промет добара и услуга без накнаде, и то за:
  

1) промет добара и услуга из члана 6. став 1. тачка 1) Закона о ПДВ (преноса целокупне или дела имовине, са или без накнаде, или као улог, ако је стицалац порески обвезник или тим преносом постане порески обвезник и ако продужи да обавља исту делатност);
  

2) промет добара и услуга из члана 6а Закона о ПДВ (промет добара и услуга који врши давалац концесије концесионару, односно концесионар даваоцу концесије у оквиру реализације уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије);
   

3) промет добара и услуга за који се, у складу са чл. 11. и 12. Закона о ПДВ, сматра да је извршен у иностранству (дакле, за сав промет добара и услуга где се ПДВ не обрачунава јер место услуге није Република Србија).
    

Правилником су прецизиране и одредбе везане за садржај ових рачуна, и кад су са накнадом, и кад су без накнаде.
    

Поред тога, за услуге и услуге непосредно повезане са услугама из члана 5. став 3. тачка 1) Закона о ПДВ (пренос, уступање и давање на коришћење ауторских и сродних права, патената, лиценци, заштитних знакова, као и других права интелектуалне својине) важе иста правила као и за издавање рачуна за услуге из члана 5. став 3. тачка 1) Закона о ПДВ, тако да се и за њих рачун може издати пре извршеног промета.
    

Опширније о изменама Правилника биће писано у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste