Донето је Упутство за припрему Закона о буџету РС за 2020. годину

 

На званичном сајту Министарства финансија 9. јула 2019. године, објављено је комплетно Упутсво буџета РС за 2020. годину, са лимитима, БИС корисничким упутством и свим неопходним табелама за израду Предлог финансијског плана за 2020. годину што значи да је оно након низа година донето у (скоро) прописаном року који је према чл. 31. ст. 1. тач. 1) подтачка (10) и (11) Закона о буџетском систему 5. јул.

Важно је истаћи да основна методологија и начин израде Предлог финансијског плана и за следећу 2020. годину нису мењане и да директини и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије неће имати (никаквих) проблема при његовој изради и (релаксираном) достављању у законском року који је је 1. септембар 2019. године.

Дакле, на сајту Министарства финансија објављено је:

Упутство за припрему буџета Републике Србије за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину;

-        Лимити (2020-2022);
 

-       Инструкција за обезбеђивање износа суфинансирања пројеката који се суфинансирају из финансијске помоћи Европске уније;
 

-        (старо) БИС корисничко упутство за рад у апликацији за припрему буџета,

Напомена: У питању је корисничко упутство за директне кориснике буџетских средстава Републике Србије, чија је прва верзија од 2. августа 2016. године, која је комплетирана 8. августа 2016. године, а последња комплетна верзија је од 7. новембра 2016. године - значи није се догодило ништа ново;

-        Прилози - (Excel и Word) обрасци и табеле:

°        (Excel) Прилог 1 - Планирана средства за плате;

°        (Word) Прилог 2а - Образац КИ,

°        (Word) Прилог 2б - Образац КР

°        (Word) Прилог 2ц - Образац КФ

°        (Excel) Прилог 3а и 3б - Пројектни зајмови и донације

°        (Excel) Прилог 4 - ИПА - Преглед пројеката/секторских програма за децентрализовано управљање, са пројекцијама буџета

°        (Excel) Прилог 5 - АПВ

°        (Excel) Прилог 6 - АП КиМ

°        (Excel) Прилог 7 - Маркице

°        (Excel) Прилог 8 - Агенције

°        (Excel) Прилог 9 - Комисије и уговори


АРХИВА ВЕСТИ

ereste