Рокови у судским поступцима и поступци извршења и обезбеђења за време ванредног стања

 

Влада РС је, уз супотпис председника Републике, дана 20. марта 2020. године донела Уредбу о роковима у судским поступцима за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године ("Сл. гласник РС", број 38/20), која је ступила на снагу истог дана (20. марта 2020. године).

 

Према Уредби, рокови за подношење тужбе у парничном поступку, приватне тужбе у кривичном поступку, предлога за покретање ванпарничног поступка или поступка извршења и обезбеђења, подношење тужбе у управном спору и подношење уставне жалбе, престају тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године.

 

Рокови за изјављивање правних лекова, правних средстава или за предузимање других процесних радњи у претходно наведеним поступцима, престају тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године.

 

У кривичном поступку, прекршајном поступку и поступку за привредне преступе, рокови за изјављивање жалби на одлуке којима се поступак окончава, као и за изјављивање ванредних правних лекова, престају тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године.

Према томе, рокови за покретање поступка извршења и обезбеђења односно принудне наплате престају тећи за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године.

 

Министарство правде донело је, дана 17. марта 2020. године, Препоруке за рад јавних извршитеља за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године, у којем се ПРЕПОРУЧУЈЕ Комори јавних извршитеља доношење упутства за одлагање извршних поступака који се спроводе ради намирења новчаних и остварења неновчаних потраживања, за време трајања ванредног стања, и то нарочито:

 

   оних који се спроводе следећим средствима извршења: продајом непокретности извршног дужника, продајом покретних ствари извршног дужника, заједничком продајом непокретности и покретних ствари, преносом зараде или плате, односно преносом накнаде зараде или накнаде плате, пензије и других сталних примања, предајом покретних ствари извршног дужника и испражњењем и предајом непокретности извршног дужника.

  

Препорука се не односи на предмете у којим се намирује потраживање на основу законског издржавања, накнаде штете због нарушења здравља, новчане ренте због потпуне или делимичне неспособности за рад и новчане ренте за издржавање које је изгубљено услед смрти дужника издржавања, као и на предмете у којима се намирује потраживање на основу новчане накнаде за телесно оштећење према прописима о инвалидском осигурању, потраживања која се остварују према прописима о социјалној заштити, потраживању по основу привремене незапослености, потраживања на основу закона којим се уређује финансијска подршка породици са децом, као и потраживања на основу стипендије и помоћи ученицима и студентима.

 

У складу са наведеним препорукама Министарства правде, Комора јавних извршитеља донела је, дана 18. марта 2020. године, УПУТСТВО за рад јавних извршитеља за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године у којем је наведено:

 

   јавни извршитељи за време ванредног стања, неће одлучивати о предлозима за извршење и неће предузимати извршне радње у поступцима ради намирења новчаних и остварења неновчаних потраживања, и то нарочито у оним предметима у којима се извршење спроводи следећим средствима извршења: продајом непокретности извршног дужника, продајом покретних ствари извршног дужника, заједничком продајом непокретности и покретних ствари, преносом зараде или плате, односно преносом накнаде зараде или накнаде плате, пензије и других сталних примања, предајом покретних ствари извршног дужника и испражњењем и предајом непокретности извршног дужника;

  

   у предметима у којима је започето спровођење извршења на заради или пензији извршног дужника, јавни извршитељи ће општим дописом и путем електронске поште, обавестити Фонд за пензијско и инвалидско осигурање, да до окончања ванредног стања не врше обуставу дела пензије извршним дужницима по закључцима и решењима која су донета у претходном периоду, као и електронском поштом или на други погодан начин, обавестиће послодавце којима је раније наложено спровођење извршења на заради извршног дужника, да се извршење одлаже до окончања ванредног стања;

  

   у циљу спровођења овог упутства Комора јавних извршитеља ће на својој интернет презентацији објавити посебно обавештење за све послодавце на територији Републике Србије, а Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање биће упућен посебан допис који ће се односити на све започете поступке;

  

   упутство се не односи се на предмете у којима се намирује потраживање на основу законског издржавања, накнаде штете због нарушења здравља, новчане ренте због потпуне или делимичне неспособности за рад и новчане ренте за издржавање које је изгубљено услед смрти дужника издржавања, као и на предмете у којима се намирује потраживање на основу новчане накнаде за телесно оштећење према прописима о инвалидском осигурању, потраживања која се остварују према прописима о социјалној заштити, потраживања на основу привремене незапослености, потраживања на основу закона којим се уређује финансијска подршка породици са децом, потраживања на основу стипендије и помоћи ученицима и студентима, као и на извршне поступке покренуте на основу привремених и предходних мера и извршења на рачунима правних лица;

  

Такође, ово упутство се не односи и на спровођење извршења на рачунима физичких лица, изузев када се извршење спроводи средствима наведеним у ставу 1. овог упутства.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste