Захтев за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања електронским путем - eлектронски шалтер Фонда

 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је на својој интернет страници (www.pio.rs) дана 17. марта 2020. године објавио Обавештење о подношењу захтева за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања електронским путем. У Обавештењу је наведено да имајући у виду да је мерама Владе Републике Србије забрањен непосредни пријем странака у службеним просторијама јавних служби, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање обавештава да је за време трајања ванредног стања, уведеног у циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања вируса ЦОВИД-19, омогућено да се:

  

1.      захтеви за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања (врсте захтева - захтев за старосну пензију, захтев за превремену старосну пензију, захтев за инвалидску пензију, захтев за породичну пензију, захтев за новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, захтев за новчану накнаду за телесно оштећење, захтев за утврђивање својства осигураника, захтев за новчану накнаду за погребне трошкове),

  

2.      захтеви за издавање уверења о подацима регистрованим у матичној евиденцији;

  

3.      захтеви за издавање потврде (уверења) о животу,

  

4.      захтеви за издавање потврде о току поступка за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања,

  

5.      захтеви за издавање уверења о висини исплаћене пензије/новчане накнаде или потврде о висини обустава из пензије,

  

6.      жалбе и

  

7.      остали захтеви (захтев за утврђивање периода мировања осигурања пољопривредника, захтев за мировање својства осигураника пољопривредника, захтев за доношење решења по члану 142. Закона о ПИО, захтев за подношење пријаве на осигурање и одјаве са осигурања преко Портала Централног регистра обавезног социјалног осигурања...),

  

могу доставити и на мејл адресу Фонда е-sаltеr@piо.rs и e-salter2@pio.rs.

  

Сви обрасци захтева налазе се на сајту Фонда ( https://www.pio.rs/sr/obrasci/republicki-fond ) и могуће их је одшампати, попунити, и скениране доставити на мејл адресу Фонда. Такође, на исти начин могу се доставити и докази који су потребни за одлучивање, а који су наведени у обрасцу захтева. Достављање доказа путем мејла није обавезно али је пожељно и утицаће на благовременост одлучивања по захтеву.

  

Уколико нема могућности за поступање на наведени начин, довољно је потребне податке навести у мејлу. Да би се покренуо поступак по захтеву, мејл би требало да садржи следеће податке:

а ) Врсту захтева,

б ) Име и презиме,

в ) Адресу пребивалишта, односно боравишта,

г ) Јединствени матични број грађана - ЈМБГ (уколико се подноси захтев за породичну пензију и ЈМБГ умрлог лица),

д ) Број личне карте,

ђ ) Број контакт телефона,

е ) Мејл адресу и

ж ) Начин достављања потврде (уверења) по захтеву из тачке 2,3,4 и 5. (путем мејла скенирано или/и путем поште).

 

Такође , ради покретања поступка по жалби, поред напред наведених података, жалба треба да садржи и податак о броју и датуму првостепеног решења против којег се изјављује жалба.

  

Тако примљени захтеви, односно жалбе биће евидентирани и заведени са даном када су примљени у Фонду и по истима ће се поступати од стране Фонда. О пријему захтева, односно жалбе као и о организационој јединици Фонда која ће бити надлежна да одлучује о Вашем захтеву бићете путем мејла обавештени.

Наведени захтев, односно жалба може се послати са било које и-мејл адресе.

Уколико је поднет захтев:

    из тачке 1, потребно је навести и назив државе ако је лице остварило стаж осигурања у иностранству,

    из тачке 3, потребно је навести и назив државе у којој је остварено право из пензијског и инвалидског осигурања,

    из тачке 5, потребно је навести период за који је потребно издавање уверења/потврде и сврху издавања уверења /потврде.

 

Уколико нема могућности да наведени захтеви, односно жалбе буду поднети путем и-мејла, исти се могу поднети и путем поште.

Достављање уверења (потврде) у вези са захтевом из тачке 2, 3, 4 и 5. извршиће се сходно траженом, а за захтеве, односно жалбе из тачке 1, 6. и 7. извршиће се путем поште.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste