Издавање дозволе предузећима за кретање запослених у време полицијског часа (од 17 до 05 часова)

Министарство привреде је на својој интернет страници (https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/) објавило саопштење и инструкцију привредним субјектима у вези са поступком издавања дозвола за кретање запослених у времену од 20 (односно 17) до 05 часова.

  

У Инструкцији Министарства привреде број 023-00-188/2020-09 од 19. марта 2020. године, наведено је да у складу са Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Сл. гласник РС", број 34/20), дозволе за кретање у времену од 20 (односно 17) до 05 часова (у наставку: дозвола) издаје Министарство унутрашњих послова.

    Захтев за издавање дозволе подноси се на обрасцу који је прописало Министарство унутрашњих послова (МУП), електронским путем, преко Министарства привреде, на електронску адресу vanrednostanje@privreda.gov.rs ;

    Jавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач Република Србија, захтев подносе преко Министарства привреде на електронску адресу javna.preduzeca@privreda.gov.rs ;

    Jавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач јединица локалне самоуправе, захтев подносе преко Министарства за државну управу и локалну самоуправу на адресу lokalna.samouprava@mduls.gov.rs .

 

  

         Образац се може преузети са интернет странице Министарства привреде, на линку https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/

  

Према наводима из Инструкције, уколико се дозвола за кретање тражи за лица са навршених 65 и више година живота, захтев се подноси у одвојеној, посебној табели уз додатно образложење разлога за њихово радно ангажовање. Подносилац захтева за издавање дозволе за кретање лица са навршених 65 и више година живота преузима пуну одговорност за могуће последице њиховог ангажовања.

  

Министарство привреде ће упућивати захтеве МУП-у који ће давати сагласност, а послодавац је дужан да сваком запосленом који се налази на списку за издавање дозволе, изда радни налог за сваки појединачни излазак, у периоду од 20 (односно 17) до 05 часова. Појединачни радни налог се издаје на дневном нивоу на меморандуму привредног субјекта, са потписом одговорног лица и садржи следеће податке: име и презиме, ЈМБГ, датум и временски период (од до) када је ангажован, односно када је кретање неопходно, као и разлоге који оправдавају неопходност кретања.

  

Сви законски (статутарни) заступници и предузетници (односно пословође којима је поверено пословођење) лично, материјално и кривично одговорни за истинитост и тачност састављених и достављених спискова запослених и радних налога.

Министарство привреде је напоменуло да ће припадници МУП-а Републике Србије, у складу са својим законским овлашћењима, вршити провере и легитимисање запослених лица са списка, приликом контроле њиховог кретања у времену од 20 (односно 17) до 05 часова.        Они за које се утврди да нису стварно запослени у привредном субјекту и да нису на радном задатку, односно да не поседују одговарајући радни налог, биће предузимане прописане санкције.

  

Заступници и предузетници се обавезују да запосленима који су од надлежног органа добили сагласност за кретање издају радни налог или други одговарајући документ из кога ће се утврдити датум рада и природа посла, како би се избегле, односно унапред отклониле, могуће нејасноће и неспоразуми.

  

Табела: https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/PolicijskiCas.xls

   

Инструкција: https://privreda.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/SKMBT_22320031915200.pdf

           

  

У складу са Наредбом о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Сл. гласник РС", број 40/20), Министарство привреде oбавештава привредне субјекте (допуна обавештења од 24. марта на сајту http://www.privreda.gov.rs/) да министарство наставља да прима захтеве који се односе на издавање дозвола за кретање у периоду од 17 часова до 05 сати ујутру.

  

Захтеви се подносе у складу са Инструкцијом Министарства привреде Број: 023-00-188/2020-09 од 19. марта 2020. године.

  

У вези са наведеним, Министарство привреде је дало важне напомене:

    Oбавеза послодавца је да сваком запосленом изда радни налог и то: послодавац који има до 100 запослених дужан да издаје дневни радни налог, док послодавац који има преко 100 запослених издаје радни налог на недељном нивоу за свако лице које се налази на списку за издавање дозволе.

    Министарство унутрашњих послова ће приликом провере на терену прихватати и радне налоге у електронском облику (скениран радни налог на телефону, таблету и сл.)

    Дозволе за кретање које су већ издате и које су важиле у периоду од 20 до 5 часова ујутру, аутоматски ће важити и за период од 17 до 5 часова.

    Само комплетно попуњени обрасци ће бити узети у разматрање.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste