Одобравање субвенција за подршку рада дела хотелске индустрије Србије

Дана 8. октобра 2020. године на интернет страници Министарства трговине, туризма и телекомуникација (http://www.mtt.gov.rs/) и интернет страници Министарства финансија - Управе за трезор (http://www.trezor.gov.rs/) објављено је Обавештење о одобравању субвенције за подршку раду хотелске индустрије Србије следеће садржине:

   

„Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-6733/2020-1 од 27. августа 2020. године, усвојен је Програм распореда и коришћења субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

   

На основу наведеног Програма, дана 1. септембра 2020. године, Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је Јавни позив за доделу субвенција за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

   

Средстава субвенција се додељују у износу 350 ЕУР по индивидуалном лежају и 150 ЕУР по смештајној јединици у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је државна помоћ додељена.

   

Максималан износ средстава који се одобрава привредном субјекту не може бити већи од износа који се добија обрачуном индивидуалних лежајева и смештајних јединица из документације на основу које је донето решење о категоризацији хотела од стране Министарства.

   

Право на бесповратна средства остварили су категорисани хотели који се налазе у приватном власништву са територија 68 јединица локалне самоуправе.

   

Основни предуслови за стицање права за коришћење субвенција су да над привредним субјектима није покренут стечајни поступак, финансијско реструктурирање нити поступак ликвидације, као и да се не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације (УППР).

   

Привредни субјекат губи право на коришћење субвенције уколико смањи број запослених за више од 10%, у периоду од 15.08.2020. године закључно са 31.12.2020. године, не рачунајући запослене који су са привредним субјектом закључили уговор о раду на одређено време пре 15.08.2020. године за период који се завршава у периоду од 15.08.2020. године до 31.12.2020. године.

   

По извршеној провери испуњености услова, комисија образована решењем министра, утврдила је списак привредних субјеката којима се одобравају субвенције.

   

На основу списка привредних субјеката којима се одобравају субвенције, потребно је да наведени привредни субјекти отворе посебне наменске динарске подрачуне у Управи за трезор у својим филијалама у року од 7 радних дана од дана објављивања списка на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација.

   

Контакт телефони: 011/3139668 и 011/3139691."

   

У оквиру самог Обавештења дат је списак привредних субјеката којима се одобравају субвенције за подршку раду хотелске индустрије Србије због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Co-V-2 који се може преузети путем следећег линка:

 

https://mtt.gov.rs/download/Spisak%20privrednih%20subjekata%20kojima%20se%20odobravaju%20subvencije%20za%20podršu%20radu%20hotelske%20industrije%20Srbije.xlsx

   

Tакође, у оквиру наведеног Обавештења, дато је Упутство везано за поступак уписа корисника јавних средстава и поступак за отварање посебног наменског динарског подрачуна код Управе за трезор, које се може преузети путем следећег линка:

 

https://mtt.gov.rs/download/Upuststvo.docx


АРХИВА ВЕСТИ

ereste